مقاله بررسي ارتباط پيامدهاي نامطلوب بارداري با وقوع ناباروري ثانويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط پيامدهاي نامطلوب بارداري با وقوع ناباروري ثانويه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باروري
مقاله پيامد بارداري قبلي
مقاله سقط القايي
مقاله سقط
مقاله عفونت نفاسي
مقاله ناباروري ثانويه
مقاله ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيساني ساماني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اگرچه مطالعات متعددي ارتباط پيامدهاي نامطلوب بارداري با باروري آتي فرد را نشان داده اند، اما هنوز نقش اين پيامدها در کاهش باروري و يا ناباروري ثانويه، مورد سوال است. داشتن سابقه عوارضي نظير سقط، بارداري خارج رحمي، عفونت نفاسي، پارگي طولاني مدت كيسه آب، سابقه جراحي، خارج كردن دستي جفت، كورتاژ بعد از زايمان و ديگر عوارض بارداري و زايمان مي تواند باروري آينده فرد را تحت تاثير قرار دهد؛ لذا شناسايي اين عوامل جهت انجام اقدامات پيشگيرنده و يا درماني در مواقع لزوم، ضروري به نظر مي رسد. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط پيامدهاي نامطلوب بارداري با وقوع ناباروري ثانويه انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مورد ـ شاهدي گذشته نگر بر روي ۱۸۲ خانم ۴۵-۱۵ ساله مراجعه كننده به درمانگاه زنان و مامايي بيمارستان امام جواد (ع) ناغان در استان چهارمحال و بختياري (شامل ۹۲ زن نابارور و ۹۰ زن باردار) در مدت ۶ ماه در سال ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. بيماران با سابقه ناباروري ثانويه با عامل ناشناخته از نظر پيامد بارداري قبلي نظير سقط، بارداري خارج رحمي، عفونت نفاسي، زايمان طولاني، پارگي طولاني مدت كيسه آب، خارج كردن دستي جفت و كورتاژ بعد از زايمان با گروه كنترل مقايسه شدند. در دو گروه، مقايسه داده هاي كمي با استفاده از آزمون t و يافته هاي كيفي از طريق آزمون  c2و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
نتايج: سابقه سقط القايي و عفونت نفاسي در گروه مورد نسبت به گروه كنترل به شكل معني داري بالاتر بود (P<0.05) اما دو گروه از نظر سابقه سقط خودبخودي، بارداري خارج رحمي، زايمان طولاني، پارگي طولاني كيسه آب، خارج كردن دستي جفت و كورتاژ بعد از زايمان تفاوت معني دار نداشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه سابقه سقط القايي و عفونت نفاسي قبلي مي تواند اثر منفي بر باروري آتي فرد داشته باشد؛ لذا به نظر مي رسد كه با افزايش سطح آگاهي زنان و همچنين كادر بهداشتي ـ درماني جهت پيشگيري و درمان به موقع آنها، بتوان از تاثير منفي اين موارد بر باروري فرد در آينده پيشگيري نمود.