مقاله بررسي ارتباط ژن هاي cagA و cagE موجود در هليكوباكترپيلوري با مشكلات معده در بيماران ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ژن هاي cagA و cagE موجود در هليكوباكترپيلوري با مشكلات معده در بيماران ايراني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله cagA ،cagE
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله اختلالات گوارشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: شكرزاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: بلفيون مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زجاجي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هليكوباكتر پيلوري از باكتري هاي مهم بيماريزا و يكي از عوامل ايجاد سرطان معده در دنيا محسوب مي شود. بيماريزايي اين باكتري را به طور عمده به جزاير پاتوژنيك موجود در ژن هاي اين باكتري نسبت مي دهند كه شناخته شده ترين ژن ها در اين جزاير، ژن هاي cagA و cagE مي باشند. هدف اين مطالعه، تعيين ارتباط اين جزاير پاتوژنيك با علايم كلينيكي در ميان بيماران ايراني بوده است.
مواد و روشها: شناسايي هليكوباكتر پيلوري توسط كشت و ژن glmM صورت گرفت. تكثير توالي DNA براي دو ژنcagA  وcagE  به وسيله واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR) انجام شد.
يافته ها: از مجموع ۳۱۱ بيمار مراجعه كننده به بخشهاي گوارش، ۲۳۱ بيمار هليكوباكتر پيلوري مثبت گزارش شدند كه از اين تعداد ۱۵۴ (۶۶٫۷%) مورد با cagA و ۹۰ (۳۹%) مورد با ژن cagE همراه بود. ارتباط معني داري ميان ژن هاي cagA و cagE و تظاهرات باليني بيماران از جمله گاستريت، زخم معده و سرطان معده به دست نيامد.
نتيجه گيري: ارتباط معني داري ميان ژن هاي cagA و cagE و تظاهرات باليني بيماران به دست نيامد و اين ژن ها به عنوان فاكتورهايي به منظور افتراق منشا بيماريها تشخيص داده نشدند؛ اين نتايج با نتايج مطالعات قبلي انجام شده در كشور تطابق داشت. همچنين برخلاف برخي مطالعات ژن cagA نسبت به ژن cagE به عنوان ماركر بهتري براي cagPAI تشخيص داده شد.