مقاله بررسي ارتباط ژن A-FABP با صفات رشد و چربي لاشه در سويه طيور گوشتي آرين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ژن A-FABP با صفات رشد و چربي لاشه در سويه طيور گوشتي آرين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله A-FABP
مقاله صفات رشد
مقاله تركيبات لاشه
مقاله چندشكلي
مقاله PCR-RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدآبادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري نيا سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ ترشيزي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: چمني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوان روح علي آباد علي
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرچند انتخاب مرسوم بر اساس ارزش هاي فنوتيپي در جوجه هاي گوشتي موجب بهبود در سرعت رشد و بازده توليد گوشت شده است، ولي انتخاب براي سرعت رشد و كيفيت گوشت، باعث افزايش نقايص فيزيولوژيكي در طيور گرديده است. بنابراين انتخاب بر اساس نشانگرهاي مولكولي مي تواند براي افزايش بازده انتخاب مناسب باشد. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين چند شكلي ژن A-FABP و بررسي ارتباط آن با صفات رشد و تركيبات لاشه در سويه تجاري طيور گوشتي آرين مي باشد. بدين منظور، از تعداد ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتي مربوط به ۴ خط پدري و مادري A) ، B،  Cو (D نمونه خون تهيه شد و استخراج DNA از نمونه ها صورت گرفت. بعد از استخراجDNA ، نمونه ها با استفاده از روش PCR-RFLP و آنزيم برشي TaqI شناسايي شدند. فراواني ژني و ژنوتيپي محاسبه شده براي جمعيت مورد مطالعه نشان داد كه در هر ۴ خط فراواني آلل B بيشتر از آلل A مي باشد. مقايسه ميانگين حداقل مربعات ژنوتيپ هاي مختلف نشان داد كه چند شكلي ژن A-FABP با هيچ يك از صفات مورد مطالعه مثل وزن كل لاشه بدون محتويات شكمي، وزن پشت بدن و يا موارد ديگر ارتباط معني داري ندارد. بر اساس نتايج حاصل از تحقيق حاضر مي توان نتيجه گرفت كه ژن A-FABP نمي تواند به عنوان ژن منتخب براي صفات رشد و تركيبات لاشه در برنامه هاي اصلاح نژادي لاين طيور گوشتي ايراني مورد استفاده قرارگيرد.