مقاله بررسي ارتباط کمال گرايي مثبت و منفي و تيپ شخصيتي D با سلامت عمومي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط کمال گرايي مثبت و منفي و تيپ شخصيتي D با سلامت عمومي سالمندان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ شخصيتي D
مقاله بهداشت عمومي
مقاله كمال گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي طهور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عوامل متعددي مانند بازنشستگي، از کار افتادگي، طرد شدن از اجتماع، بيماري جسماني و… در سلامت عمومي سالمندان تاثير گذارند که از جمله آنها نقش متغيرهاي روانشناختي مي باشد. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير کمال گرايي مثبت و منفي و تيپ شخصيتي D در سلامت عمومي سالمندان مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – همبستگي تعداد ۸۰ نفر (۴۷ مرد و ۳۳ زن) با روش نمونه گيري در دسترس از بين افراد سالمند مقيم در خانه سالمندان همدان و ملاير انتخاب شدند و پرسشنامه هاي کمال گرايي مثبت و منفي تري – شورت و همکاران، تيپ شخصيتي D و سلامت عمومي گلدبرگ و هيلر روي آنان اجرا شد.
نتايج: کمال گرايي مثبت  (r=0.30)و سنخ شخصيتي  (r=0.32) Dبا سلامت عمومي همبستگي معني دار دارند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که ۴۹ درصد از واريانس سلامت عمومي توسط متغير هاي کمال گرايي مثبت و سنخ شخصيتي D تبيين مي شود. درمتغيرهاي افسردگي ـ اضطراب، بازداري کلامي و زود رنجي ميانگين زنان بيشتر از مردان و در متغير هاي کمال گرايي مثبت، سلامت عمومي، کارکرد اجتماعي ميانگين مردان بيشتر از زنان بود.
نتيجه نهايي: کمال گرايي مثبت با ايجاد يک نگرش خوشبينانه و افزايش عملکرد اجتماعي باعث کاهش اختلال هاي رواني در سالمندي مي شود و تيپ شخصيتي D بر خلاف کمال گرايي مثبت سالمندان را مستعد بيماري هاي جسماني و اختلال هاي رواني مي کند.