مقاله بررسي ارتباط کمردرد با عوامل رواني – اجتماعي و استرس هاي روانشناختي شغلي در پرستاران بيمارستان هاي شهر آمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط کمردرد با عوامل رواني – اجتماعي و استرس هاي روانشناختي شغلي در پرستاران بيمارستان هاي شهر آمل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله عوامل رواني اجتماعي
مقاله استرس هاي روانشناختي
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نظري رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ساعت ساز سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران به عنوان يک گروه پرخطر براي ابتلا به کمردرد شغلي شناخته شده اند. اين پژوهش به منظور تعيين ارتباط کمردرد با عوامل رواني – اجتماعي و استرس هاي روانشناختي شغلي در پرستاران بيمارستان هاي شهر آمل انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي ۴۰۰ نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر آمل پرسش نامه اي شامل ۳ قسمت اطلاعات دموگرافيک، استرس هاي رواني – اجتماعي مرتبط با کار و استرس هاي روانشناختي مرتبط با کار را تکميل نمودند. نتايج به صورت نسبت شانس خام و تطبيق شده و فاصله اطمينان %۹۵ بيان گرديد.
نتايج: ۳۲۴ نفر (%۸۱) پرستاران شرکت کننده طي يک سال گذشته حداقل يک بار کمردرد را تجربه کرده اند. ميانگين سني شرکت کنندگان ۳۲٫۴±۶٫۲ سال، ميانگين قد ۱۶۶٫۷±۸٫۷ سانتي متر و ميانگين وزن ۶۷٫۷±۹٫۸ کيلوگرم بود. از ميان مشخصات فردي زن بودن (OR=2.8)، انجام ورزش منظم (OR=0.4)، افزايش قد به ازاي هر سانتي متر (OR=1.06) و افزايش وزن به ازاي هر کيلوگرم (OR=1.04) ارتباط معناداري با کمردرد نشان دادند. از ميان عوامل رواني – اجتماعي مرتبط با کار مشاهده شد به ازاي هر يک درجه افزايش در شدت نارضايتي ارتباط با همکاران احتمال بروز کمردرد %۸۰ بيش تر مي شود و از ميان عوامل استرس زاي شغلي به ازاي هر يک درجه افزايش در طيف (هميشه، بيش تر اوقات، بعضي وقت ها، هرگز) عجله در کار احتمال بروز کمردرد %۴۰ کم تر مي شود.
نتيجه گيري: کمردرد يکي از جدي ترين مشکلات شغل پرستاري مي باشد که با استرس هاي روانشناختي محيط کار در ارتباط است. بنابراين تعديل و اصلاح محيط رواني – اجتماعي بيمارستان و آموزش تکنيک هاي کاهش استرس به منظور پيشگيري يا کاهش عوارض ناشي از کمردرد ضروري به نظر مي رسد.