مقاله بررسي ارتباط کيفيت مواجهه خدمت و وفاداري مشتريان در سازمانهاي خدماتي تجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط کيفيت مواجهه خدمت و وفاداري مشتريان در سازمانهاي خدماتي تجاري
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت مواجهه خدمت
مقاله رضايت مشتري
مقاله کيفيت خدمت
مقاله وفاداري و سازمانهاي خدماتي تجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي كريمي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: جماليه بسطامي بهتاش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كيفيت مواجهه خدمت حوزه اي است که از توجه روز افزوني از سوي محققان و مديران برخوردار شده است. با اين حال هنوز دانش اندکي در خصوص تاثيرات آن در حوزه تجاري وجود دارد. در اين مقاله بر اساس مدل جاياواردهنا و همکاران، ابعاد کيفيت مواجهه خدمت مطرح و ارتباط آن با وفاداري مشتريان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين تحقيق براي گردآوري داده ها منابع کتابخانه اي و همچنين مصاحبه و پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته اند. به دليل محدوديتهاي پيش روي محقق، از يک نمونه آماري متشکل از ۱۰۲ شرکت که از خدمات بندر شهيد رجايي بهره مي گيرند، استفاده شده است.در اين تحقيق شش فرضيه مطرح و براي آزمون آنها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که کيفيت مواجهه خدمت ارتباط مثبتي با رضايت مشتري و ادراکات او از کيفيت خدمت دارد،ضمن اينکه با وفاداري مشتريان نيز ارتباط مثبتي دارد. در آخر مقاله نيز راهکارها و پيشنهادها محقق ارایه شده است.