مقاله بررسي ارتباط گروهي از متغيرها با کاهش انگيزش تحصيلي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط گروهي از متغيرها با کاهش انگيزش تحصيلي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه تحصيلي
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله زبان و ادبيات فارسي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري ناو بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي سوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي گروهي از عوامل مرتبط با کاهش انگيزه تحصيلي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي مي باشد. نمونه آماري تحقيق شامل ۳۱۲ نفر از دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي، دانشکده پرديس و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در سال تحصيلي ۸۶ – ۱۳۸۵ مي باشد که با استفاده از روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شده بودند. روش پژوهش همبستگي بوده و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، آزمون انگيزه تحصيلي، پرسشنامه سلامت رواني، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، اميدواري، مقياس حمايت اجتماعي، پرسشنامه استرسورهاي دانشجويي استفاده شده است. نتايج مطالعه نشان داد که ۵۶ نفر (۱۷٫۹ درصد) داراي انگيزش تحصيلي بسيار پايين هستند، ۲۴۹ نفر (۷۹٫۸ درصد) داراي انگيزش تحصيلي متوسط هستند و فقط ۷ نفر (۲٫۲ درصد) از انگيزش تحصيلي بالايي برخوردارند. همچنين نتايج به دست آمده با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي مورد مطالعه توانايي پيش بيني انگيزش تحصيلي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي را دارد. با توجه به نتايج، متغيرهاي عزت نفس (P<0.001)، بومي بودن (P<0.001)، تحصيلات پدر (P<0.001)، تحصيلات مادر (P<0.001)، استرسورهاي خوابگاه و استرسورهاي محيط به عنوان عوامل درون سازماني (P<0.001)، جنسيت (P<0.05)، و اميدواري (P<0.05) به ترتيب اولويت مي توانند انگيزش تحصيلي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي را پيش بيني کنند و سهم عزت نفس در پيش بيني انگيزش تحصيلي بالاتر از ساير متغيرها است.