مقاله بررسي ارتباط گيرنده هاي استروژن، پروژسترون و HER-2 با عوامل پروگنوستيک در مبتلايان به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط گيرنده هاي استروژن، پروژسترون و HER-2 با عوامل پروگنوستيک در مبتلايان به سرطان پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيرنده هاي ER
مقاله PR و HER-2
مقاله عوامل پروگنوستيک
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صباحت افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي يگانه لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجا كه گيرنده هاي ER،PR  و HER-2 نقش مهمي در پيش بيني پاسخ به درمان و پيش آگهي بيماران مبتلا به سرطان پستان دارند و در حال حاضر مطالعات درباره اين فاكتورها و ارتباط آنها با مشخصات دموگرافيك و كلينيكي بيماران در كشور ناكافي است، اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط گيرنده هاي استروژن، پروژسترون و HER-2 با عوامل پروگنوستيك در مبتلايان به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي تجريش تهران در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي در سالهاي ۸۴-۸۳ بر روي ۱۳۸ بيمار زن مبتلا به سرطان پستان از نوعInfiltrating ductal carcinoma  كه به بخش راديوتراپي و انكولوژي بيمارستان شهداي تجريش مراجعه كرده بودند انجام شد و كليه اطلاعات از پرونده بيماران اخذ گرديد.
يافته ها: ارتباط معني دار آماري بين گيرنده هاي
ER، PR،HER-2  و سن بيمار، اندازه تومور و وضعيت درگيري غدد لمفاوي مشاهده نشد. همچنين بين گيرنده هاي هورموني ER وPR  با گريد تومور ارتباطي معني دار آماري وجود نداشت. اما بيماران HER-2 مثبت با تومورهاي با گريد بالاتر مواجه بودند (p<0.05). نيز بين گيرنده هاي ER،PR  و گيرنده HER-2 ارتباط آماري معني دار وجود نداشت. ارتباط بين تومورهاي Triple negative (ER-/PR-/ HER2-) و سن، اندازه تومور، وضعيت درگيري غدد لمفاوي و گريد تومور معني دار نبود.
نتيجه گيري: چنين به نظر مي رسد بيماراني كه وضعيت گيرنده HER-2 در آنها مثبت مي باشد تومورهايي با گريد بالاتر دارند، به عبارتي با قدرت تكثير و تهاجم به ساير نقاط بيشتر و احتمالا طول عمر كوتاهتري مواجه مي باشند.