مقاله بررسي ارتباط ICT و رشد اقتصادي ايران با استفاده از مدل هاي رشد درونزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ICT و رشد اقتصادي ايران با استفاده از مدل هاي رشد درونزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه ICT
مقاله رشد اقتصادي
مقاله ARDL ،ECM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير ICT يکي از مهمترين عواملي بوده که نقش بسزایي در پيشرفت سريع تکنولوژيهاي مرتبط با عوامل توليد، بهبود بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي داشته است. امروزه بازدهي سرمايه ICT در مقايسه با سرمايه غير ICT در آن دسته از کشورهایي که در حوزه ICT فعال هستند، عليرغم اندک بودن سهم سرمايه ICT نسبت به سرمايه غير ICT، به مراتب بيشتر است. در اين تحقيق عوامل موثر بر تغييرات توليد ناخالص داخلي (رشد اقتصادي) با تاکيد بر سرمايه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، ضمن تحليل نظري موضوع، عوامل موثر بر توليد ناخالص داخلي مورد بررسي قرار خواهند گرفت. سپس آثار بلند مدت و کوتاه مدت موضوع مورد مطالعه از طريق تحليل هاي سري زماني با استفاده از الگوي پوياي خود توضيح دهنده با وقفه هاي توزيعي و مکانيسم تصحيح خطا مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد که سرمايه ICT به دليل ناچيز بودن سهم اش در مقايسه با کل سرمايه کشور، بر رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي کشور تاثير معناداري ندارد. براي استفاده از اين سرمايه ارزشمند ضروري است که زيرساخت ها و شرايط مورد نياز فراهم گردد. سرمايه ICT داراي منافع بسياري است و ضروري است که سياستگذاران اقتصادي به اين موضوع توجه جدي نمايند.