مقاله بررسي ارزش اينتر فرون گاما در تشخيص پلورزي سلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش اينتر فرون گاما در تشخيص پلورزي سلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله ريزش جنب
مقاله اينترفرون گاما
مقاله پلورزي سلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري امير
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت پناه هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شهريار مصيب
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيده صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري دربان عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
افتراق بين پلورزي سلي و ساير علل پلورزي گهگاه مشکل و نيازمند اقدامات تهاجمي است. در سالهاي اخير مارکرهاي بيولوژيک متعددي براي اين مهم به کار گرفته شده اند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ارزش اينترفرون گاما در تشخيص پلورزي سلي بود.
روش کار
اين مطالعه توصيفي مقطعي موردي از سال ۱۳۸۶   1387 در بيمارستان قائم مشهد انجام شده است. جمعيت مورد مطالعه شامل ۷۰ بيمار مبتلا به ريزش جنب که در بخش ريه بيمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکي مشهد بستري شده بودند. تشخيص پلورزي سلي بر اساس بررسي ميکروبيولوژيک مايع پلور و بيوپسي پلورگذاشته شد. تيتر گاما اينترفرون به روش “اليزا”در تمام اين بيماران اندازه گيري شد و از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون توکي براي معني دار بودن اختلاف بين گروه ها استفاده شد.
نتايج
بيماران در نهايت در سه دسته مبتلا به پلورزي سلي، ريزش جنب بدخيم و پلورزي با علت شناخته شده غيرسل   غير بدخيم قرار گرفتند. حساسيت وويژگي گاما اينترفرون در تشخيص پلورزي سلي به ترتيب معادل ۶۰ و ۹۶% بود.
نتيجه گيري
گاما اينترفرون يک مارکر با ارزش در تشخيص پلورزي سلي است ولي بايد در نظر داشت که در مواردي بدون وجود سل تيتر ان ممکن است افزايش يابد و يا مواردي از پلورزي سلي که تيتر گاما اينترفرون پايين تر ازطبيعي است.