مقاله بررسي ارزش تشخيصي ترکيب سه شاخص نسبت کلسيم به کراتينين ادرار، آزمون تغيير وضعيت و توده بدني در پيشگويي زودرس پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش تشخيصي ترکيب سه شاخص نسبت کلسيم به کراتينين ادرار، آزمون تغيير وضعيت و توده بدني در پيشگويي زودرس پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش پيشگويي کننده
مقاله پره اکلامپسي
مقاله کلسيم ادرار
مقاله کراتينين ادرار
مقاله آزمون تغيير وضعيت
مقاله شاخص توده بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحتي شفايي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتح نژادكاظمي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: ستارزاده نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پره اكلامپسي يكي از عوارض شايع دوران بارداري و يكي از علل عمده مرگ و مير مادر و نوزاد است. لذا پيش بيني وقوع پره اكلامپسي باعث انجام مراقبت هاي دقيق مامايي خواهد شد. چندين آزمون بيوشيميايي و بيوفيزيكي براي پيشگويي زودرس پره اكلامپسي بررسي شده اند. با اين حال هيچ کدام از آن ها دقت و سادگي لازم را براي پيشگويي پره اکلامپسي ندارند. هدف از انجام اين مطالعه استفاده از ترکيبي از آزمون ها براي پيشگويي زودرس پره اکلامپسي بود.
روش كار: اين مطالعه آينده نگر بر روي ۴۰۰ زن نخست زا که در بين هفته هاي ۳۲-۲۸ بارداري به مراکز بهداشتي درماني شهرستان تبريز مراجعه نموده بودند و در طي سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. در ابتدا وزن، قد و سپس فشار خون افراد در دو وضعيت خوابيده به پهلوي چپ و خوابيده به پشت اندازه گيري شد و نمونه ادرار آن ها براي سنجش کلسيم و کراتينين گرفته شد. اين زنان تا زمان زايمان از نظر بروز علايم پره کلامپسي تحت کنترل قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با روش هاي آماري توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و توزيع فراواني)، منحني ROC، آزمون تي و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۳) صورت گرفت.
يافته ها: از تعداد ۴۰۰ نفر مورد بررسي در نهايت ۲۳ نفر، مبتلا به بيماري پره اکلامپسي شدند. با استفاده از منحني ROC، نسبت کلسيم به کراتينين ادرار کم تر از ۰٫۰۶۸ داراي حساسيت ۳۵% و ويژگي ۹۳%، بود. شاخص توده بدني بيش تر از ۲۸٫۸۸ کيلوگرم بر متر مربع داراي حساسيت ۶۱% و ويژگي ۹۲% بود. هم چنين آزمون تغيير وضعيت بيش از ۲۰ ميلي متر جيوه، حساسيت ۵۲% و ويژگي۹۵ % را نشان داد. در صورت مثبت بودن هر سه آزمون، حساسيت ۱۷% و ويژگي۹۹٫۵ % محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: ترکيب هر سه آزمون با وجود داشتن حساسيت پايين، داراي ويژگي بالا براي رد بيماري پره اکلامپسي مي باشد. لذا به کارگيري توام از اين سه شاخص به خصوص به وسيله ماماها و مراقبين بهداشتي پيشنهاد مي گردد.