مقاله بررسي ارزش تشخيصي معاينات باليني در مقايسه با آرتروسکوپي در تشخيص ضايعات تحت حاد داخل مفصل زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۶ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش تشخيصي معاينات باليني در مقايسه با آرتروسکوپي در تشخيص ضايعات تحت حاد داخل مفصل زانو
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتروسکوپي
مقاله زانو
مقاله معاينات باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيهان شكوه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني امجد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف : زانو يکي از بزرگترين مفاصل بدن انسان است و با توجه به شکل و موقعيت آناتومي ويژه خود به صورت مکرر در معرض ضربات مستقيم و آسيب هاي شديد قرار دارد. سير رشد سريع تکنولوژي پزشکي اغلب اهميت معاينه فيزيکي را محو مي کند. اين مطالعه با هدف تعيين دقت تشخيصي، حساسيت و ويژگي معاينات باليني در مقايسه با آرتروسکوپي به عنوان استاندارد تشخيصي در بيماران مراجعه کننده با آسيب تحت حاد زانو طراحي و انجام گرديد.
روش کار: در اين مطالعه از نوع مشاهده اي که بين سالهاي ۱۳۸۷-۱۳۸۵ انجام گرديد، ۳۰ بيمار با آسيب تحت حاد زانو مورد بررسي قرار گرفتند. همه بيماران مرد بودند و ميانگين سني آنها ۲۷ سال بود. همه بيماران ابتدا تحت معاينه فيزيکي قرار گرفته و براي بيماراني که در معاينه مشکل داشتند M.R.I درخواست مي شد سپس به دنبال اقدامات فوق آرتروسکوپي انجام مي پذيرفت. نتايج تمام اقدامات ثبت شده و يافته هاي حاصل از آرتروسکوپي به عنوان استاندارد تشخيصي در نظر گرفته مي شد سپس شاخصهاي حساسيت، ويژگي و دقت تشخيصي محاسبه مي گرديد.
نتايج : درگيري زانوها در ۱۸ بيمار در سمت راست (۵۵%) و در ۱۲ بيمار در سمت چپ (۴۵%) بود. در اين مطالعه پس از محاسبه شاخص ها براي معاينات باليني در تشخيص ضايعات منيسک داخلي، حساسيت ۹۱% دقت تشخيصي ۸۷% و ويژگي ۸۴%، در تشخيص ضايعات منيسک خارجي حساسيت ۸۳% دقت تشخيصي ۹۰% و ويژگي ۹۲%. در تشخيص ضايعات رباط کروشيت قدامي حساسيت ۸۷% دقت تشخيصي ۸۳% و ويژگي ۷۸% در تشخيص ضايعات رباط کروشيت خلفي حساسيت ۸۰% دقت تشخيصي ۸۳% و ويژگي ۸۵% و در تشخيص ضايعات غضروف مفصلي، حساسيت ۵۰% دقت تشخيصي ۸۰% و ويژگي ۸۵% محاسبه شده است.
نتيجه نهايي: ارزش تشخيصي معاينات باليني در زانو بالا است. يک معاينه دقيق قادر است با دقت بالايي (بيش از ۸۰%) ضايعات منيسک هاي داخلي و خارجي و رباطهاي کروشيت قدامي و خلفي را مشخص نمايد و مي تواند در بسياري از موارد از انجام اقدام تشخيصي پيشرفته تر جلوگيري کند.