مقاله بررسي ارزش تشخيصي پروتئين فاز حاد با حساسيت بالا در مايع پلور براي افتراق پلورال افيوژن سلي از بدخيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش تشخيصي پروتئين فاز حاد با حساسيت بالا در مايع پلور براي افتراق پلورال افيوژن سلي از بدخيمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلورال افيوژن
مقاله سل
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پري زاده سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي طلب فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: مرامي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
پلورال افيوژن يکي از مشکلات شايع و مهم در بيماريهاي ريه مي باشد و زماني ايجاد مي شود که ميزان تشکيل مايع در پلور از ميزان جذبش بيشتر باشد. در برخورد با بيماري که دچار پلورال افيوژن مي باشد، افتراق اگزوداتيو از ترانسوداتيو مهم است. CRP يک پروتئين فاز حاد است، که در هنگام التهاب و آسيب بافتها آزاد مي شود و استفاده از آن بخصوص با حساسيت بالا (hsCRP) به عنوان معيار مهمي براي افتراق پلورال افيوژن سلي از سرطاني مد نظر قرار گرفته است. هدف ازاين تحقيق بررسي سطح hsCRP در مايع پلور ناشي از سل و سرطان و مطالعه تاثير اندازه گيري سطح اين پروتئين فاز حاد در مايع پلور در افتراق اين دو از هم، است.
روشکار
تحقيق انجام شده از نوع توصيفي آينده نگر بوده که در بيمارستان قائم و امام رضا مشهد در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. تعداد ۱۰۰ بيمار با پلورال افيوژن با اتيولوژي سلي و سرطاني تحت توراکوسنتز قرار گرفتند و سطح hsCRP مايع پلور آنها به روش فتومتري دو گانه تعيين شد و نتايج با نرم افزار SPSS تحليل شد و نقطه برش براي سطح hsCRP تعيين شد، همچنين از آزمون هاي من ويتيني و فيشر و کاي دو هم استفاده شد.
نتايج
تعداد ۵۸ نفر معادل ۵۸% افراد مردان و تعداد ۴۲ نفر معادل ۴۲% افراد زنان بودند. ميانگين سني افراد بررسي شده ۵۳٫۴۱ سال با انحراف معيار ۱۹٫۶۳ بود. ميانگين پروتئين فاز حاد با حساسيت بالا ۵٫۷۸ ±۹٫۵۳ (hsCRP) بود. مقدار hsCRP مايع پلور در گروه افيوژن سلي ۱۳٫۰۶±۵٫۱۶ mg/lit و در گروه افيوژن سرطاني ۶٫۰۰±۳٫۹۳ mg/lit بود (P<0.001). حساسيت hsCRP مايع پلور جهت تشخيص افيوژن سلي از سرطان بر اساس سطح بالاي mg/lit 8.35، ۹۲% مي باشد. ويژگي hsCRP مايع پلور جهت تشخيص پلورال افيوژن سلي از سرطان در سطح بالاي mg/lit 8.35، ۷۸% تعيين گردد.
نتيجه گيري
hsCRP مي تواند در تشخيص موارد مشکوک سل از بدخيمي موثر باشد و در يافتن اتيولوژي افيوژن کمک کننده است.