مقاله بررسي ارزش يابي برنامه درسي قرآن پايه چهارم ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تربيت اسلامي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش يابي برنامه درسي قرآن پايه چهارم ابتدايي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله اهداف
مقاله محتوا
مقاله روشهاي آموزش
مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
مقاله ارزشيابي برنامه هاي درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر معطوف به ارزشيابي برنامه درسي قرآن پايه چهارم اعم از برنامه درسي مصوب، اجرا شده و كسب شده است. روش انجام پژوهش از نوع مطالعات ارزشيابي كه با روش آميخته به صورت تحليلي –توصيفي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان پايه چهارم سراسر كشور در سال تحصيلي ۸۱-۸۰ است. نمونه گيري به صورت نمونه برداري تصادفي – طبقه اي و نمونه گيري خوشه اي با توجه به ويژگي هاي نمونه انجام شده است.
يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه اهداف در حيطه شناختي، مهارتي، نگرشي بطور گسترده در راهنماي برنامه قرآن لحاظ شده است ولي بسياري از آنها در طرح ريزي برنامه مورد استفاده قرار نگرفته است. اهداف در حيطه عاطفي در سطوح پايين تنظيم شده است، و همچنين در سطوح مختلف به صورت تحليلي و تفسيري مرتبط با يكديگر نيستند. اين اهداف به صورت بخشهاي جدا از هم (شناختي، مهارتي، نگرشي) تنظيم شده است و بين اجزا ارتباطي وجود ندارد و با ارزشهاي اخلاق ديني و رفتارهاي اجتماعي ارتباط كمتري دارد. براي دستيابي به اهداف آموزش قرآن حدود ۲۷ درصد معلمين ۲ ساعت را مشروط بر كم كردن حجم كتاب لازم دانسته اند. در برنامه قرآن بر حجم فراوان مطالب و سطوح پايين يادگيري تاكيد شده است و در بكارگيري ارزشهاي ديني در موقعيت هاي مختلف توفيق چنداني حاصل نشده است. در تنظيم محتواي برنامه قرآن روش هاي سنتي غالب است. بر همين اساس راهكارهايي براي بازنگري در برنامه درسي مصوب و اجرا شده و كسب شده در عناصر اهداف، محتوا، روشهاي آموزشي و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ارايه شده است.