مقاله بررسي ارقام مختلف سويا و شاخص هاي تاثيرگذار بر عملکرد در كاشت ديرهنگام در منطقه زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارقام مختلف سويا و شاخص هاي تاثيرگذار بر عملکرد در كاشت ديرهنگام در منطقه زنجان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله عملكرد روغن
مقاله عملكرد پروتئين
مقاله كشت تاخيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي راد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زنگاني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سويا از دانه هاي روغني و پروتئيني با ارزش بوده كه با توجه به نياز كشور به هر دو منبع، اهميت و سطح زير كشت آن هر سال در حال افزايش است. با توجه به مشكلاتي كه در كشت به موقع گياهان زراعي و از جمله سويا وجود دارد آزمايشي به منظور بررسي امكان كشت و سازگاري ارقام سويا در كاشت ديرهنگام، به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در منطقه زنجان در سال ۱۳۸۴ اجرا گرديد. در اين آزمايش از ۵ رقم سويا (زان، كلارك، سحرگواهي شده، هابيت و اس. آر. اف) استفاده شد. در مرحله گل دهي (R1) شاخص محتوي كلروفيل، دماي كانوپي و ارتفاع بوته مورد ارزيابي قرار گرفت و در مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي (R8) عملكرد دانه و عملکرد بيولوژيكي، عملكرد روغن و پروتئين، اجزاي عملكرد دانه، درصد روغن و پروتئين دانه و شاخص برداشت مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه بين ارقام اختلاف معني داري در بيشتر صفات وجود دارد. بيشترين عملكرد دانه، عملكرد روغن و پروتئين، شاخص برداشت و محتواي كلروفيل برگ مربوط به رقم هابيت بود. بين ارقام از نظر دماي كانويي، درصد روغن و پروتئين دانه تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. در بين اجزاي عملكرد دانه، تنها وزن ۱۰۰ دانه متمايزكننده ارقام بود. بررسي نتايج مربوط به همبستگي صفات نشان داد كه شاخص محتواي كلروفيل، شاخص برداشت و وزن ۱۰۰ دانه از عوامل اصلي تاثيرگذار بر عملكرد دانه و عملكرد روغن و پروتئين بوده و مي تواند در گزينش ارقام مدنظر قرار گيرد. هم چنين رقم هابيت با داشتن طول دوره رشد مناسب و سازگار با فتوپريود و دما در منطقه با توجه به نتايج حاصله مي تواند به عنوان رقم مناسبي در تحقيقات تكميلي و در كشت كرپه يا زراعت هاي مضاعف مورد استفاده قرار گيرد.