مقاله بررسي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاه ها به منظور ارایه چارچوب مناسب براي ارتقاي کيفي مديريت آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۹۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاه ها به منظور ارایه چارچوب مناسب براي ارتقاي کيفي مديريت آموزش عالي
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاندارد هاي حرفه اي
مقاله روساي دانشگاهها
مقاله متخصصان آموزش عالي
مقاله آموزش عالي
مقاله مديريت آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيرك مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خوي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها (به وي‍ژه در حوزه آموزش) و به منظور ارایه چارچوب مناسب براي ارتقاي کيفي مديريت آموزش عالي انجام گرفته است. در اين مطالعه سه سوال بنيادي مورد بررسي قرارگرفته است:
 -1استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها کدام است؟
 -2الگوي مناسب براي ارتقاي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها کدام است؟
 -3درجه تناسب الگوي پيشنهادي از نظر متخصصان آموزش عالي کدام است؟
اين پژوهش از نوع توصيفي است و براي اجراي آن از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش را کليه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي: فردوسي مشهد، واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۹ (خراسان)، بيرجند و سبزوار تشکيل مي دهند، که تعداد کل آنها بر اساس آمار اخذ شده در تاريخ مهرماه ۱۳۸۶، ۱۵۰۰ نفر مي باشد، که از طريق نمونه گيري طبقه اي-نسبي تعداد ۹۷ نفر انتخاب شدند.
براي جمع آوري اطلاعات از روش کتابخانه اي و پرسشنامه محقق ساخته (يک پرسشنامه باز پاسخ از طريق فن دلفي و دو پرسشنامه بسته پاسخ با طيف ليکرت) استفاده شده است که پس از تعيين روایي و پايایي در اختيار نمونه آماري قرار گرفته است.
براي تحليل اطلاعات و داده ها در بخش توصيفي از جدول توزيع فراواني و درصد و در بخش استنباطي از آزمون هاي t همبسته، کي دو فريدمن و نسبت بهره گيري شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وMinitab  و نرم افزار Lisrel انجام گرفته است.
از جمله نتايج پژوهش حاضر، اين که:
 -1وضعيت موجود استاندارد هاي حرفه اي (دانش مهارت، توانايي و نگرش و گرايش) روساي دانشگاه هاي مورد مطالعه در حد مطلوبي نيست.
 -2از نظر برخورداري روساي دانشگاههاي مورد بررسي از استاندارد هاي حرفه اي در وضع موجود، مولفه هاي مهارت و توانايي، داراي رتبه اول، بعد از آن در رتبه دوم مولفه نگرش و گرايش قرار دارد و در درجه سوم مولفه دانش قرارگرفته است.
 -3از نظر وضع مطلوب و مورد انتظار استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها، مولفه نگرش و گرايش داراي بيشترين اهميت، مولفه مهارت و توانايي در درجه دوم و مولفه دانش در رده سوم قرارگرفته است.