مقاله بررسي استراتژي هاي مقابله با ريسک در دامداري هاي دام سنگين استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي استراتژي هاي مقابله با ريسک در دامداري هاي دام سنگين استان گلستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت ريسک
مقاله دامداري هاي سنگين
مقاله استراتژي استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف شناسايي ريسک ها و استراتژي هاي مقابله با ريسک در دامداري هاي دام سنگين استان گلستان انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، شامل ۳۸۶۲۱ نفر دامداران استان گلستان بوده است که در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ به شغل دامداري اشتغال داشته اند. از بين اين جامعه با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به روش طبقه بندي تناسبي مورد مطالعه قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات ميداني از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده شد که روايي آن از طريق پانل متخصصان و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ ۸۰ درصد (در مجموع) مورد تاييد قرار گرفت. نتايج حاصل از تحقيق با استفاده از رگرسيون گام به گام انجام گرفت و با توجه به اهداف تحقيق، نتايج نشان داد که مهم ترين ريسک هاي تهديد کننده عوامل طبيعي به ترتيب اولويت عبارتند از: استرس گرما و سرما، خشکسالي، سيل، صاعقه و حوادث جاده اي، و حمل و نقل. بر اساس نتايج حاصل از همبستگي بين متغيرها رابطه مثبت و معني داري بين متغير وابسته تحقيق (ديدگاه دامداران در رابطه با نقش مديريت ريسک) با متغيرهاي عوامل اقتصادي، فني، آموزشي، سياست گذاري و بهداشتي وجود داشت. همچنين بين متغير ديدگاه دامداران در رابطه با نقش مديريت ريسک و متغيرهاي سن و سابقه اشتغال ارتباط مثبت و معني داري به دست نيامد.