مقاله بررسي اسپورهاي قارچي هواي شهر قزوين (بهار ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اسپورهاي قارچي هواي شهر قزوين (بهار ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ هاي هوا
مقاله آلرژي
مقاله قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميريان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني هاشمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اسپورهاي قارچي هوا مي توانند در تظاهر های آلرژيك تنفسي نقش داشته باشند. آلرژی تنفسی به قارچ های محیطی نسبتا معمول است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اسپورهاي قارچي موجود در هواي شهر قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصيفي در بهار سال ۱۳۸۶ در شهر قزوین و با استفاده از روش پليت گذاري (محيط كشت سابورو دكستروز آگار) انجام شد. ۲۵ منطقه پستی مختلف شهر براي نمونه برداري انتخاب شدند. در هر منطقه از ۶ مکان نمونه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و تی تجزیه و تحلیل شدند.
يافته ها: تعداد ۲۶۵۲ كلني قارچ از ۱۵۰ پليت شمارش شد. گونه هاي كلادوسپوريوم، پني سيليوم، آسپرژيلوس و آلترناريا فراوان ترين گونه ها بودند.
نتيجه گيري: یافته ها نشان داد قارچ هاي متنوع و زيادي در هواي قزوين وجود دارند كه مي توانند سبب مشكلاتي در سلامتي انسان ها شوند. کاهش قارچ ها در خانه سبب کم شدن بیماری هایی چون آسم می شود.