مقاله بررسي اشتغال زايي بخشهاي اقتصادي ايران با تاكيد بر بخش كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۹۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اشتغال زايي بخشهاي اقتصادي ايران با تاكيد بر بخش كشاورزي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش كشاورزي
مقاله اشتغال
مقاله كشش
مقاله داده – ستانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ترحمي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با به كارگيري آخرين جدول داده ‐ ستانده ايران (۱۳۸۰)، پتانسيل اشتغال زايي، درآمدزايي و توليد بخش هاي مختلف با استفاده از شاخص هاي گوناگون بررسي مي شود. در ضمن نقش بخش كشاورزي از لحاظ توليد، درآمد و اشتغال در ميان ديگر بخش هاي اقتصاد ايران نيز تبيين ميگردد.
نتايج نشان مي دهد كه بخش كشاورزي (۱)، روغنها و ساير محصولات غذايي (۵) و ساختمان (۲۶) رتبه اول تا سوم اشتغال زايي را در ميان بخشهاي اقتصادي دارند. مقايسه كشش توليد كل و كشش اشتغال كل نشان مي دهد كه از ۳۵ بخش اقتصاد ايران تنها ۷ بخش كشش اشتغال بيشتر از كشش توليد دارند و اين، هم جهت با نظريه صندوق بين المللي پول (۲۰۰۲) است كه بيان ميدارد به رغم نرخ رشد بالاي توليد در ايران، نرخ رشد اشتغال ناچيز است.