مقاله بررسي اصلاح قوز قرنيه با استفاده از قطعات ‏حلقوي داخل قرنيه اي فرارا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اصلاح قوز قرنيه با استفاده از قطعات ‏حلقوي داخل قرنيه اي فرارا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلقه هاي فرارا
مقاله قوز قرنيه
مقاله توپوگرافي قرنيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: واهب يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي امنيت، پايداري، پيامد بينايي و توپوگرافيک قوز قرنيه با استفاده از قطعات حلقوي داخل قرنيه اي فرارا (FICRS)(ferrara intacorneal ring segments).
روش پژوهش: در اين کارآزمايي باليني، ۶۴ چشم از ۵۷ بيمار مبتلا به قوز قرنيه و داراي قرنيه شفاف که کارگذاري FICRS  داشتند، پس از اخذ رضايت معتبر بررسي شدند. ميزان حدت بينايي قبل از اصلاح UCVA (Uncorrected visual acuity) و پس از آن BSCVA (nest-spectacle corrected visual acuity)، عيوب انکساري، اطلاعات قرنيه اي در نتيجه اورب اسکن II و عوارض بررسي شدند.
يافته ها: ميانگين (Standard deviation) SD سن بيماران ۳۲/۸±۳۹/۲۴ سال بود. بعد از متوسط زمان پيگيري هجده ماه با انحراف معيار ۴۵/۶، ميانگين و انحراف معيار UCVA از ۵۳/۰±۱۴/۱ به ۴۴/۰±۴۸/۰ لوگمار (P£۰٫۰۰۱) و BSCVA از ۴۰/۰±۴۴/۰ به ۱۹/۰±۲۳/۰ لوگمار رسيد (P£۰٫۰۰۱). بهبودي در نتايج اندازه گيري شده عبارت بودند از: ۴٫۹۰±۳٫۳۳(SD) ديوپتر براي معادل کروي (P£۰٫۰۰۱)، ۴٫۱۶±۳٫۲۴ (SD) ديوپتر براي عيب انکساري کروي (P£۰٫۰۰۱) و ۱٫۴۹±۲٫۳۱ (SD) ديوپتر براي عيب انکساري کروي سيلندر (P£۰٫۰۰۱). توپوگرافي قرنيه يکنواختي بيشتر و آستيگماتيسم کمتر قرنيه را نشان داد. بهبودي در بيشترين و کمترين قدرت ديوپتريک مرکزي قرنيه، به ترتيب (P£۰٫۰۳)۱٫۷۵±۵٫۹۴ (SD) و ۴٫۷۵±۳٫۳۳ (SD) ديوپتر بود (P£۰٫۰۰۱). همچنين کاهش معناداري در انحناي قدامي قرنيه و انحناي مناسب ترين سطح کروي (best-fit sphere) BFS خلفي ديده شد. بيرون زدگي قطعه در يک چشم (۶/۱ درصد)، قرارگيري سطحي در يک چشم (۶/۱ درصد) و عفونت قرنيه در پنج چشم (۸/۷ درصد) رخ داد.
نتيجه گيري: بعد از ميانگين زمان پيگيري (هجده ماه)، کارگذاري FICRS، هم UCVA و هم BSCVA را بهبود بخشيد، شيب و آستيگماتيسم قرنيه را کاهش و نظم توپوگرافيک قرنيه را افزايش داد. کارگذاري FICRS روشي است که تا مدت ها به نتايج پايدار منجر شده و نياز به پيوند قرنيه را در بسياري از موارد به تاخير انداخته يا از آن جلوگيري مي کند.