مقاله بررسي اعتبار، روایي و استاندارد سازي نگرش سنج معلمان مينه سوتا بر روي دبيران آموزش و پرورش شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۵۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتبار، روایي و استاندارد سازي نگرش سنج معلمان مينه سوتا بر روي دبيران آموزش و پرورش شهر تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلم
مقاله نگرش
مقاله دانش آموز
مقاله هنجاريابي
مقاله آزمون مينه سوتاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقي ايراني زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت نقش معلمان به عنوان عوامل موثر و کارآمد در تربيت نسل آينده، يافتن راهکارهايي که با کمک آن ها بتوان اين مهم را به بهترين نحو انجام داد ضروري مي نمود. پرسشنامه نگرش سنج معلمان مينه سوتا از جمله ابزار براي تحقق اين هدف است. جامعه آماري اين پژوهش را معلمان زن و مرد دوره دبيرستان شهر تهران تشکيل مي دهند. ۴۱۵ معلم زن و مرد مقطع دبيرستان استان تهران با هدف هنجاريابي اين پرسشنامه، به روش تصادفي خوشه اي از بين مناطق ۲۲ گانه آموزش و پرورش، به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. تفاوت نگرش معلمان زن و مرد با در نظر گرفتن وضعيت تاهل، گروه سني و سابقه تدريس، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله با استفاده از بسته هاي رايانه اي spss به اين شرح است: اعتبار محاسبه شده به وسيله آلفاي کرنباخ ۸۹؛ برآورد شد که نشانگر بالا بودن اعتبار آزمون است. روايي محتوايي آزمون نيز با روش تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اجراي اين آزمون روي نمونه فوق نشان داد که آزمون از ۲ عامل اشباع شده است. اين ۲ عامل عبارتند از: -۱ نگرش معلمان به دانش آموزان، -۲ نگرش معلمان حرفه معلمي. با متغيرهاي مورد پژوهش، پس از اجراي بررسي هاي آماري و استفاده ار روشManova ، تفاوت نمرات عامل هاي ۱ و ۲ در سطح اطمينان ۰٫۰۵ بين زنان و مردان معلم معنا دار بود. ولي بين نگرش معلمان مجرد و متاهل تفاوت معنا داري مشاهده نشد. سابقه تدريس معلمان و تفاوت سني آنان نيز تاثير معنا داري بر نگرش آنان نداشت.