مقاله بررسي اعتبار جانشيني شاخص هاي تنفسي در پيش بيني بيماري هاي ريوي در جانبازان شيميايي در معرض گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتبار جانشيني شاخص هاي تنفسي در پيش بيني بيماري هاي ريوي در جانبازان شيميايي در معرض گاز خردل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانشين
مقاله حجم بازدم فعال در ثانيه اول (FEV1)
مقاله بروز بيماري
مقاله سلاح شيميايي
مقاله گاز خردل
مقاله احتمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه يي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلاح هاي شيميايي از غيرانساني ترين جنگ افزارهاي ساخته دست انسان مي باشند. اين گازها مي توانند ناراحتي هايي از قبيل اختلالات تنفسي و ساير بيماري هاي جدي را ايجاد نمايند. به طوري که در ۸۰ درصد از جانبازان شيميايي ايران عوارض سه گانه سرفه، ترشعات و تنگي نفس وجود دارد. هدف از اين مطالعه استفاده از نتايج قابل اندازه گيري عوامل تنفسي که از تست هاي ارزان قيمت هستند، براي محاسبه احتمال وجود بيماري در افراد مورد مواجهه مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي – مقطعي اطلاعات مربوط به ۱۸۶۵ نفر از مصدومين شيميايي شهر سردشت که تحت تاثير گاز خردل قرار گرفته بودند، از طريق قراعت پرونده هاي پزشکي موجود در بنياد جانبازان جمع آوري شد و براي محاسبات آماري از روش رگرسيون لجستيک و براي ارزيابي اعتبار مدل از آماره هازمر – لمشو استفاده گرديد. دستگاه اسپيرومتري مورد استفاده در اين تحقيق از نوع Chest HI801 ساخت کشور ژاپن بوده است.
يافته ها: در ميان افراد انتخاب شده ۶/۲۳ درصد از مصدومين را زنان و ۴/۷۶ درصد ديگر را مردان، ۷/۴۸ درصد را افراد زير ۴۰ سال و ۳/۵۱ درصد را افراد ۴۰ سال و بالاتر تشکيل مي دادند. همچنين متوسط سن مردان (۲۷/۱۱) ۷۲/۴۵ سال و زنان (۴۳/۱۴) ۵۳/۴۸ سال بوده است. درصد افراد بيمار در نمونه ۶/۴۸ درصد و درصد افراد سالم ۴/۵۱ بود. ميانگين آزمون حجم بازدم فعال در ثانيه اول (FEV1) کل افراد (۸۱/۲۱) ۷۸/۸۱ محاسبه شد. پارامترهاي مدل رگرسيون نيز به صورت: مقدار ثابت ۴۵۶/۱۰، ضريب جنس: ۴۷۸/۰- ، ضريب سن: ۲۹/۰ و ضريب FEV1 برابر ۱۲۸/۰- محاسبه شده اند.
نتيجه گيري: با مدل به دست آمده مي توان به جاي آزمايش هاي پر هزينه و گهگاه تهاجمي، با کمترين هزينه احتمال وجود بيماري را در اشخاص داراي مواجهه با گاز جنگي خردل محاسبه کرد.