مقاله بررسي اعتبار زيست نشانگان ها با استفاده از رهيافت بيزي بر مبناي معيار پرنتايس و كاربرد آن در بيماري پوستي ناشي از گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۲۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتبار زيست نشانگان ها با استفاده از رهيافت بيزي بر مبناي معيار پرنتايس و كاربرد آن در بيماري پوستي ناشي از گاز خردل
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقاط پاياني جانشين
مقاله اعتبار فردي
مقاله ملاک پرنتايس
مقاله معيار شوارتز
مقاله گاز فرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيقات پزشكي به دلايل زيادي از جمله زمان بر، پرهزينه بودن يا قابل دسترس نبودن پاسخ هاي باليني، در بعضي مواقع نمي توان آثار يك مداخله را مستقيما روي متغيرهاي نهايي باليني اندازه گيري نمود. در اين مواقع آثار مداخله بر متغيرهاي جانشين اندازه گيري مي شود. مطالعات آماري اعتبارسنجي جانشين ها توسط پرنتايس (۱۹۸۹) با ارايه اولين ملاك اعتبارسنجي آغاز شد. تاكنون ملاك هاي متعددي با هدف پوشش انواع متغيرها و حالات مختلف ارايه شده است. آلونس و همكارانش (۲۰۰۶) ملاك كلي عامل تقليل درست نمايي (LRF) را براي ارزيابي اعتبار زيست نشانگانهاي جانشين در سطح فردي ارايه كرده اند كه مي تواند در انواع متغيرها به كار گرفته شود. هدف از اين مطالعه معرفي ملاك عامل تقليل درستنمايي با استفاده از رهيافت بيزي (LRFB) براي ارزيابي اعتبار زيست نشانگانهاي جانشين در سطح فردي بر مبناي ملاک پرنتايس است. در تحقيق حاضر همچنين ارتباط ملاک به دست آمده به صورت بزرگ نمونه اي با فرم فرواني گراي آن که توسط آلونس و همکاران (۲۰۰۶) معرفي شده است، مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به حالت خاص توزيع دو جمله اي در حالت کوچک نمونه اي اشاره شده و در نهايت هر دو ملاک روي يک سري داده هاي ايمني شناسي براي بررسي اعتبار جانشيني شاخصهاي ايمني در بيماران با عارضه پوستي در مواجه با گاز شيميايي خردل ارزيابي شده است.