مقاله بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه استرس شغلي HSE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه استرس شغلي HSE
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه HSE
مقاله روايي
مقاله اعتبار
مقاله استرس شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي فشاركي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه استرس شغلي موسسه سلامت و ايمني انگلستان (HSE) در راستاي ايجاد ابزار مناسب براي اندازه گيري استرس شغلي انجام شده است.
روش: ۷۴۹ نفر از کارکنان نظامي در طي نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از کل کشور انتخاب گرديدند. نمونه ها به پرسشنامه هاي HSE و GHQ پاسخ دادند. در اين مطالعه پس از بررسي روايي محتوا، جهت بررسي روايي سازه و همزمان به ترتيب از تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي، ضريب همبستگي پيرسون، آلفاي کرونباخ و جهت تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ و Amos نسخه ۱۶ استفاده گرديد.
يافته ها: ضريب همبستگي پرسشنامه HSE و GHQ برابر r=-0.48 بود. نتايج همچنين نشان دهنده همبستگي قوي بين عامل هاي استخراج شده از تحليل عاملي و گويه هاي پرسشنامه۰٫۹۲) HSE ، ۰٫۷۳، ۰٫۷۵، ۰٫۶۳، ۰٫۸۷، ۰٫۸۵، ۰٫۲۲ به ترتيب براي حيطه هاي نقش، ارتباط، حمايت مسوولين، حمايت همکاران، کنترل، تقاضا، تغييرات) بود. اعتبار پرسشنامه نيز توسط روش آلفاي کرونباخ و روش دو نيمه کردن به ترتيب ۰٫۸۷ و ۰٫۶۵ بود.
نتيجه گيري: پرسشنامه استرس شغلي HSE، پرسشنامه اي روا و معتبر براي بررسي استرس شغلي مي باشد.