مقاله بررسي اعتبار پرسشنامه نگرش خصمانه در تعيين خصومت در ۱۵۰ دانشجو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۰ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتبار پرسشنامه نگرش خصمانه در تعيين خصومت در ۱۵۰ دانشجو
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه چندوجهي شخصيت مينه سوتا
مقاله خصومت
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده كهنه شهري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي فولادي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مطالعات بين وجود خصومت و برخي بيماري هاي عمده رابطه نشان داده اند. با اين وجود، باور بر اين است که پرسشنامه هاي معمول قادر به ارزيابي خصومت خالص نمي باشند. پرسشنامه نگرش خصمانه ابزار جديدي است که ادعا مي شود مناسب ارزيابي خصومت خالص مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي پرسشنامه نگرش خصمانه در يک نمونه از جامعه ايراني مي باشد.
روش بررسي: ۱۵۰ دانشجوي پزشکي مذکر دانشکده پزشکي تبريز با استفاده از پرسشنامه نگرش خصمانه و بخش خصومت پرسشنامه چند وجهي شخصيت مينه سوتا –۲ مورد سوال قرار گرفتند. ثبات داخلي پرسشنامه نگرش خصمانه (آلفاي کرونباخ) و اعتبار ملاکي آن در مقايسه با پرسشنامه دوم و نيز همبستگي بين دو پرسشنامه تعيين شد.
يافته ها: متوسط سني افراد بررسي شده ۲۳٫۲۹±۱٫۲۵ (۲۶-۲۱) سال بود. ثبات داخلي پرسشنامه نگرش خصمانه در حد قابل قبولي نبود (۰٫۵۸۶=آلفاي کرونباخ). سوال ۱۴ يک عامل مداخله گر ضعيف در ثبات داخلي پرسشنامه شناخته شد و حذف گرديد. اين پرسشنامه نگرش خصمانه تغييريافته با بخش خصومت پرسشنامه چند وجهي شخصيت مينه سوتا –۲ همبستگي نداشت (۰٫۰۵۴=آلفاي کرونباخ، P=0.514). بر اساس پرسشنامه تغييريافته، ۱۵٫۳% دانشجويان خصومت ورز شناخته شدند (امتياز پرسشنامه نگرش خصمانه تغيير يافته بيشتر يا مساوي ۸۷٫۰۵).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که پرسشنامه نگرش خصمانه در دانشجويان مذکر جامعه ايراني به ميزان کافي معتبر نمي باشد، ولي نسخه تغيير يافته آن را مي توان با اطمينان جهت تعيين افراد خصومت ورز بکار گرفت.