مقاله بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در شهر خلخال (استان اردبيل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در شهر خلخال (استان اردبيل)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله احساس امنيت
مقاله ارزش هاي مشترك
مقاله رضايت از زندگي
مقاله پايگاه اقتصادي-اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: آرام هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در شهر خلخال مي پردازد. متغير وابسته در اين تحقيق اعتماد اجتماعي است كه با ابعاد اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي با معرف هاي ميزان صميميت و اطمينان مورد سنجش قرار گرفته است. متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از احساس امنيت، رضايت از زندگي، ارزش هاي مشترك، پايگاه اقتصادي-اجتماعي، سن و جنسيت.
به منظور بررسي اعتماد در شهر خلخال، ۲۶۰ نفر از افراد بالاي ۱۶ سال ساكن شهر خلخال اعم از (زن و مرد) به روش نمونه گيري خوشه اي طبقه اي با حجم نامتناسب انتخاب شدند. اين تحقيق به روش پيمايش و با ابزار پرسشنامه انجام پذيرفته است كه داده هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش هاي آماري در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي، مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج تحقيق، حاكي از وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي سن، احساس امنيت، رضايت از زندگي، ارزش هاي مشترك با ميزان اعتماد اجتماعي مي باشد. بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معني داري وجود نداشت و نيز تفاوت معني داري در بين دو گروه جنسيت زنان و مردان با ميزان اعتماد اجتماعي وجود نداشت.