مقاله بررسي افزايش کارايي بيمارستان با استفاده از شبکه هاي هوشمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي افزايش کارايي بيمارستان با استفاده از شبکه هاي هوشمند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه پتري
مقاله زنجيره مارکوف
مقاله روش الگوريتم ژنتيکي
مقاله کارايي بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش ندا
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدخواه فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خياطي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هزينه نيروي انساني هر بيمارستان، به عنوان بزرگترين ارایه کننده مراقبت هاي بهداشتي و درماني به آحاد جامعه، بخش عمده منابع و اعتبارات تخصيص يافته به بخش بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص مي دهد.
در اين پژوهش، هدف مدلسازي بيمارستان و استفاده از سيستم هاي هوشمند براي تنظيم برنامه نوبت کاري و تعيين تعداد بهينه کارکنان به منظور افزايش کارايي بيمارستان و حداقل نمودن هزينه ها، مي باشد. از آنجايي که حضور بيماران در بيمارستان و ترخيص آنها مي تواند بصورت يک سيستم واقعه گسسته با ويژگي هاي فرآيندهاي مارکوف در نظر گرفته شود، در گام نخست، با استفاده از مدل هاي زنجيره اي مارکوف، تخمين مناسبي از شرايط سيستم نظير تعداد تخت هاي مورد نياز و تخت هاي اشغال شده، ارایه مي گردد که مي تواند در بهينه سازي استفاده از ظرفيت ها، کمک شاياني نمايد. در گام دوم، در راستاي توسعه مدل، با استفاده از شبکه پتري، رويکردي جهت حداقل نمودن هزينه ها بيان مي شود. در نهايت، جهت کنترل و بهينه سازي مدل با بکارگيري الگوريتم ژنتيکي براي نوبت دهي بهينه منابع انساني مانند پرستاران ارایه مي شود.
مواد و روشها: اين مطالعه کاربردي واز دسته مطالعات توصيفي – تحليلي است که به صورت طراحي نرم افزار بوده و ابزار گردآوري داده ها چک ليست برنامه نوبت کاري و پرونده هاي بيماران بيمارستان بوعلي بود، که روايي آن توسط متخصصين مربوط ، مورد تاييد قرار گرفت که پس از مشاهده، زمان سنجي، همچنين زمان سرويس دهي منابع انساني به انواع بيماران و مطالعه برنامه نوبت کاري پرستاران و پزشکان با استفاده ازطراحي سيستم هاي هوشمند مورد بررسي قرار گرفته است. تجزيه و تحليل داده ها و برنامه ريزي به روش شبکه پتري و زنجيره مارکوف و الگوريتم ژنتيکي با استفاده از نرم افزار مطلب و Hpsim انجام شده است.
يافته ها: مقايسه برنامه تهيه شده و سيستم طراحي شده، ميزان ۴۲% بهبود کاهش هزينه و ۸۷%صرفه جويي در زمان سرويس دهي به بيمار را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: مدل هاي متنوع تحقيق در عمليات همچون سيستم هاي هوشمند و مدلسازي مي تواند به عنوان ابزار مفيدي براي زمان بندي و تعيين تعداد بهينه کارکنان مورد نياز بخش هاي مختلف يک بيمارستان که از اهميت حياتي و ويژه اي برخوردار است، مورد استفاده قرار گيرد، از آنجا که سيستم طراحي شده در اين پژوهش محدود به داده هاي اخذ شده از بخش ها مرکز آموزشي و درماني بوعلي وابسته به واحد پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد، براي تعميم آن و استفاده بهينه در بيمارستان هاي ديگر نيازمند ايجاد تغييرات در برنامه نويسي بر اساس داده ها مي باشد. لذا توصيه مي شود براي قابل استفاده نمودن اين سيستم ها در بيمارستانهاي ديگر و افزودن قيود، بطوريکه برنامه تهيه شده به دنياي واقعي نزديکتر شود، انجام پذيرد.