مقاله بررسي افزودن تركيب كلروپرومازين، پرومتازين و ميدازولام به پمپ مرفين PCA بر درد بعد از عمل بيماران معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي افزودن تركيب كلروپرومازين، پرومتازين و ميدازولام به پمپ مرفين PCA بر درد بعد از عمل بيماران معتاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلرپرومازين
مقاله پرومتازين
مقاله ميدازولام
مقاله مرفين
مقاله پمپ كنترل درد
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فرناد
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلدبرين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرقندي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از چالش هاي كنترل درد حاد بعد از عمل در بيماراني است كه قبل از عمل مبتلا به سوء مصرف دارو بوده اند. تجويز مخدرها يكي از روش هاي اصلي در اين موارد است، اما حتي تجويز مقادير بالا از مخدرها در اين بيماران هميشه باعث ايجاد عدم درد كافي بعد از عمل نمي شود. به همين دليل، برخي از داروهاي كمكي براي ايجاد عدم درد كافي در اين بيماران تجويز شده است. هدف از انجام اين مطالعه آينده نگر تصادفي، بررسي اثرات بي دردي افزودن پروتكل تركيبي شامل كلرپرومازين، پرومتازين و ميدازولام به مرفين در پمپ وريدي كنترل درد PCA در بيماران معتاد است.
مواد و روش ها: هشتاد بيمار مبتلا به سوء مصرف دارو كه كانديد جراحي بودند براي كنترل درد بعد از عمل توسط پمپ كنترل درد PCA در دو گروه قرار گرفتند (گروه M و P). شروع پمپ PCA در هر دو گروه با سرعت تزريق ۵ ميلي متر در ساعت بود و ميزان تجزيه روزانه مرفين در گروه شاهد (M) 40 ميلي گرم به تنهايي، و در گروه پروتكل (P) مرفين ۲۰ ميلي گرم همراه با كلرپرومازين ۵۰ ميلي گرم، پرومتازين ۵۰ ميلي گرم و ميدازولام ۱۰ ميلي گرم بود. نمره درد معيار بصري سنجش درد، نمره آرام بخشي، ميانگين مرفين مصرفي و عوارض به مدت ۷۲ ساعت بعد از عمل بررسي گرديد. بررسي آماري در اين مطالعه با استفاده از آزمون فريدمن، كاي اسكوار، كروسكال واليس و آزمون هاي نان پارامتريك مان – ويتني انجام شد.
يافته ها: اطلاعات دموگرافيك در بين دو گروه اختلاف آماري معني داري نداشتند. ميانگين نمره درد در گروه شاهد بالاتر از گروه پروتكل بود ۳٫۲±۱٫۸) در مقابل (۲٫۴±۱٫۲٫ (P<0.05). همچنين نمره آرام بخشي در گروه شاهد كمتر از گروه پروتكل بود ۱٫۲±۰٫۳) درمقابل (۲٫۳±۰٫۴، كه بين دو گروه تفاوت معني داري وجود داشت. (P<0.05) اگر چه ميزان مصرف مرفين اضافي در بين دو گروه تفاوتي نداشت ۲۱±۸٫۵) در مقابل ۲۰٫۵±۶٫۵ ميلي گرم) ولي ميزان كل مصرف مرفين در گروه اول به طور معني داري بيشتر از گروه پروتكل ۱۴۰±۱۵٫۹) در مقابل ۸۱٫۲±۱۲٫۶ ميلي گرم) بود. (P<0.01). عارضه قابل توجهي در گروه مورد مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: افزودن تركيب كلرپرومازين، پرومتازين و ميدازولام به مرفين در پمپ PCA باعث ايجاد آرام بخشي و بي دردي بيشتر و كاهش ميزان مصرف مرفين پس از عمل در بيماران معتاد مي گردد.