مقاله بررسي اكوكارديوگرافي تغييرات فاصله نقطه E تا ديواره بين بطني در سگ متعاقب تجويز وريدي پروپوفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اكوكارديوگرافي تغييرات فاصله نقطه E تا ديواره بين بطني در سگ متعاقب تجويز وريدي پروپوفول
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولتراسونوگرافي
مقاله پروپوفول
مقاله سگ
مقاله اكوكارديوگرافي
مقاله نقطه E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدنسب غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غفور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
القا بيهوشي مناسب با كمترين تغييرات قابل قبول يكي از اصل هاي جراحي است. از داروهاي متعددي براي اين منظور استفاده به عمل مي آيد. يكي از اين داروها پروپوفول است كه براي بيهوشي در سگ از آن استفاده مي كنند. پروپوفول همانند ساير داروها مي تواند روي برخي از پارامترهاي بدني اثر داشته باشد كه اين امر را بايستي با توجه به وضعيت بيمار تحت كنترل گرفت. در اين مطالعه ده قلاده سگ نژاد مخلوط نر بالغ با وزن تقريبي ۲۰ تا ۲۵ كيلوگرم انتخاب گرديدند. دريچه دولتي اين سگ ها توسط دستگاه اولتراسونوگرافي بررسي شده و اكوكارديوگرام M-mode دريچه دولتي آنها ثبت گرديده و فاصله نقطه E تا ديواره بين بطني اندازه گيري گرديد. بعد از تهيه اين اكوكارديوگرام، سگ ها با داروي بيهوشي پروپوفول با دوز القايي ۶mg/kg از طريق وريد سفاليك بيهوش گرديدند. تغييرات اكوكارديوگرافي M-mode دريچه دولتي بلافاصله بعد از تجويز وريدي تا هوشياري حيوان ثبت شد. سپس تغييرات مشخص اكوكارديوگرام هاي ثبت شده در زمانهاي خاص به تصاوير رايانه اي تبديل شدند و فاصله نقطه E تا ديواره بين بطني نيز همانند روش قبلي اندازه گيري شدند. تغييرات اكوكارديوگرافي فاصله نقطه E تا ديواره بين بطني دريچه قبل و بعد از تجويز پروپوفول با همديگر مقايسه گرديدند كه در اين مطالعه ميانگين اين فاصله در حيوان بدون تزريق دارو ۵٫۳۶±۰٫۲۳ ميلي متر و در حيوان بيهوش شده اين فاصله ۶٫۰۰±۰٫۲۰ ميلي متر بدست آمد كه اختلاف معني داري بين آنها مشاهده گرديد. همچنين اين مطالعه آشکار ساخت که پروپوفول مي تواند بر روي اندازه اين فاصله تاثير گذارد.