مقاله بررسي اكولوژي و بيولوژي توليد مثل در جنس ماده ماهي طلال (Rastrelliger Kanagurta) درسواحل جنوبي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اكولوژي و بيولوژي توليد مثل در جنس ماده ماهي طلال (Rastrelliger Kanagurta) درسواحل جنوبي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فصل تخم ريزي
مقاله سيکل توليد مثلي
مقاله ماهي طلال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده جينا
جناب آقای / سرکار خانم: سيف الديني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي طلال با نام علمي” Rastrelliger kanagurta”ازجمله ماهيان استخواني با ارزش جهان است. ازآنجاكه در ايران تاكنون هيچ مطالعه اي برروي اين ماهي صورت نگرفته، در قالب پژوهش فوق، در سواحل جنوبي ايران،جنس ماده اين ماهي رامورد بررسي ماکروسکوپي وبيومتري قرارداديم.
روش کار:در يک سيکل ساليانه از تير ۸۷ تا خرداد ۸۸، در هر ماه حدود ۵۰ ماهي رابه طور تصادفي ازسواحل خليج فارس و درياي عمان جمع آوري کرده و شرايط دمايي و شوري آب رانيز محاسبه کرديم. در ماهيان ماده، طول و وزن بدن و همچنين وزن تخمدان و کبد را اندازه گرفتيم. GSI و HSI را براي تعيين فصل تخم ريزي و زرده سازي محاسبه کرده،همچنين شکل هايي در رابطه، طول با وزن ماهي و نيز وزن ماهي با وزن تخمدان رسم گرديد.
نتيجه و بحث: اوج  GSIو HSI در ماهي طلال از تير ۸۷ تا خرداد ۸۸ و دماي آب حدود ۲۹درجه سانتيگراد و شوري آب حدود ۳۷ ppt، ارديبهشت ماه مي باشد.که اين نشان دهنده فصل تخمريزي وزرده سازي در بهاراست. تخمدان ازنوع ناهماهنگ و رشدماهي از نوع ايزومتريک ميباشد. اميدواريم نتايج اين تحقيق، بهره وري بيشتر در تکثير و پرورش اين ماهي را به همراه داشته باشد.