مقاله بررسي القاي ريزش گل تحت شرايط تنش گرما در گياه فلفل (.Capsicum annuum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي القاي ريزش گل تحت شرايط تنش گرما در گياه فلفل (.Capsicum annuum L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش گرما
مقاله ريزش گل
مقاله دانه گرده
مقاله گياه فلفل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه حساسيتهاي متفاوت گياهان به دماي بالا، درک فاکتورهايي که باعث عدم گرده افشاني، عدم لقاح و القاي ريزش گل و ميوه و نهايتا کاهش محصول مي گردد، ضروري است. در اين مطالعه تغييرات احتمالي فيزيولوژيک ناشي از تنش گرما که موجب کاهش محصول در گياه فلفل Capsicum annuum L.cv.Malali مي گردد، مورد بررسي قرار گرفت. ميزان قندهاي احيا کننده برگ و گل و ميزان پروتئين کل برگ و گل در حالت شاهد و تنش گرما اندازه گيري شد و بررسي کيفي پروتئنهاي برگ و گل نيز با استفاده از تکنيک الکتروفورز انجام گرفت. با استفاده از تکنيک فلورسنت، نحوه رشد دانه هاي گرده بر سطح کلاله و رشد لوله گرده در خامه شاهد و تيمار بررسي شد. قندهاي احياکننده در گلهاي تشکيل شده در گرما به طور معني داري کمتر از گلهاي شاهد بود، اما هيچ تفاوت معني داري در قندهاي احياکننده برگ در حالت شاهد و تيمار مشاهده نشد. پروتئين کل اندازه گيري شده در برگها و گلها در تنش گرما به ميزان معني داري کمتر از شاهد بود. كيفيت پروتئين ها نيز در شرايط تنش در برگ و گل تغيير كرد و يک باند پروتئيني جديد با وزن ملکولي ۲۳٫۷۵KD در برگها و گلهاي تحت تنش مشاهده گرديد. مشاهده دانه هاي گرده بر سطح کلاله و رشد لوله گرده در داخل خامه نيز افزايش تعداد دانه هاي گرده پوک و غير عادي و کاهش تعداد لوله هاي گرده در داخل خامه و افزايش تعداد لوله هاي گرده غير عادي را در گلهاي تحت تنش نشان داد. بررسي پاسخهاي گياه به دماي بالا و فهم فرآيند هاي فيزيولوژيک که مانع تشکيل ميوه مي شوند و درک ميزان حساسيت آنها به دما مي تواند براي اصلاح گياهان و ايجاد گياهان مقاوم به گرما مفيد واقع شود.