مقاله بررسي الگوهاي ارتباط پزشک و بيمار در بين بيماران مراجعه کننده به کلينيک بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان – ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوهاي ارتباط پزشک و بيمار در بين بيماران مراجعه کننده به کلينيک بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان – ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط پزشک و بيمار
مقاله الگوي فعال – منفعل
مقاله الگوي راهنمايي – همکاري
مقاله الگوي مشارکت متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کيوان آرا محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارتباط مناسب بين پزشک و بيمار باعث جلب اعتماد بيماران، جلوگيري از مراجعات مکرر آنها به پزشکان متفاوت يا سرگرداني آنها و موجب کاهش هزينه ها و صرفه جويي در وقت مي گردد. هدف اين تحقيق تعيين الگوي غالب ارتباط پزشک و بيمار در بيماران بود.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي، ۳۰۵ نفر از بيماراني بررسي شدند که براي اولين بار به دليل بيماري اخير خود به پزشکان درمانگاه بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان مراجعه کرده بودند. داده ها با پرسش نامه پژوهشگر ساخته شامل ۱۰ سوال عمومي و ۱۹ سوال نگرش سنجي گردآوري شد که روايي و پايايي آن قبل از جمع آوري داده ها تاييد شده بود.
يافته ها: الگوهاي ارتباط پزشک و بيمار به ترتيب فراواني، الگوي راهنمايي- همکاري (۸۶٫۵ درصد)، الگوي فعال – منفعل (۱۱٫۱ درصد) و الگوي مشارکت متقابل (۲٫۴ درصد) بود. نوع الگوي ارتباط پزشک و بيمار با توجه به سطح تحصيلات و پايگاه اجتماعي تفاوت معني داري را نشان نداد. در گروه هاي سني بالاتر استفاده از الگوي راهنمايي- همکاري و در گروه هاي سني پايين تر، الگوي فعال – منفعل به طور معني داري بيشتر بود (P=0.047).
نتيجه گيري: با توجه به کم بودن فراواني الگوي مشارکت متقابل (موثرترين الگو در ارتباط پزشک و بيمار)، بنابراين افزايش آگاهي بيمار از وضعيت سلامتي خود و تشويق او براي مشارکت در روند درمان و در نتيجه افزايش مسووليت هر دو طرف نسبت به هدف مشترک مي تواند ارتباط پزشک و بيمار را بر اساس الگوي مشارکت متقابل به پيش ببرد و با ايجاد اعتماد بين بيمار و پزشک، دستيابي به سلامت را تسهيل نمايد.