مقاله بررسي الگوهاي شخصيتي بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۹۶ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوهاي شخصيتي بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگو هاي شخصيتي
مقاله اختلال هويت جنسي
مقاله ارزيابي شخصيتي
مقاله MCMI-II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادفر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: يكه يزدان دوست رخساره
جناب آقای / سرکار خانم: دادفر فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف : ارزيابي شخصيت بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي، اطلاعات با ارزشي در مورد تشخيص، پيش آگهي و درمان آنها به دست مي دهد. در بيماراني كه داراي مشكلات شخصيتي نيز هستند، جراحي جوابگوي مشكلات آنها نيست، چه بسا ممكن است وضعيت آنها وخيم تر شود. اين پژوهش با هدف بررسي الگوهاي شخصيتي در بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي انجام شده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك بررسي توصيفي-مقطعي است. آزمودني هاي پژوهش ۳۶ بيمار (۲۲ زن و ۱۴ مرد) مبتلا به اختلال هويت جنسي بودند كه از طرف پزشكي قانوني براي ارزيابي روانشناختي به درمانگاه انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان و ارجاع شده بودند. اين بيماران به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به كمك مصاحبه باليني مبتني بر DSM و پرسش نامه چندمحوري ميلون MCMI-II مورد ارزيابي قرار گرفتند. تحليل داده ها به كمك روش هاي آماري توصيفي انجام شد.
يافته ها: يافته هاي بررسي نشان داد كه رمزهاي دوتايي ۷۵ (وسواسي- خودشيفته، ۴ مورد) و ۱۷ (اسكيزوييد- وسواسي، ۲ مورد) فراوان ترين تركيب هاي رمز در نمونه هاي مورد بررسي بودند. فراوان ترين الگو هاي شخصيتي در اين بيماران خودشيفته (۲۲%) و وسواسي (۲۹%) مي باشند.
نتيجه گيري: فراواني الگوهاي شخصيتي در بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي بالا است و بايستي در ارزيابي و برنامه ريزي بيماران در نظر گرفته شود.