مقاله بررسي الگوي توزيع يوني در اندام هاي مختلف يونجه و رابطه آن با عملكرد در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي توزيع يوني در اندام هاي مختلف يونجه و رابطه آن با عملكرد در شرايط تنش شوري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله شوري
مقاله رشد
مقاله سديم و پتاسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي الگوي توزيع يونهاي سديم و پتاسيم در ريشه، ساقه و برگ و در مراحل هستي زايي ۴ اكوتيپ يونجه بومي ايران و رابطه آن با تحمل به شوري به صورت آزمايش گلخانه اي و در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي با ۳ تكرار در سال ۱۳۸۱ انجام شد. سطوح آبياري با آب شور با توجه به آستانه تحمل به شوري يونجه، در ۳ سطح (شاهد، ۷ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر) اعمال گرديد. پس از اندازه گيري وزن خشك نمونه هاي ريشه، ساقه و برگ، غلظت يونهاي سديم و پتاسيم در هر يك از اين اندامها مشخص گرديد. غلظت يون پتاسيم با افزايش شوري كاهش پيدا كرد، در حاليكه افزايش شوري غلظت يون سديم را افزايش داد. واكنش وزن خشك اندام هوايي اكوتيپ هاي مختلف نسبت به شوري در مراحل مختلف رشد متفاوت بود، به گونه اي كه وزن خشك اندام هوايي در مرحله گياهچه اي در اكوتيپ شيرازي و در برداشت هاي دوم و سوم در اكوتيپ همداني داراي بيشترين مقدار بود. به همين ترتيب بيشترين غلظت يون پتاسيم در مرحله گياهچه اي، در اكوتيپ شيرازي و در برداشت هاي دوم و سوم، در اكوتيپ همداني مشاهده گرديد. همچنين مشخص گرديد كه در صورت افزايش غلظت سديم به بيش از غلظت آستانه سميت، اثرات ناشي از سميت اين يون وزن خشك اندام هوايي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. در هر دو سطح شوري غلظت يونهاي سديم و پتاسيم از ريشه به سمت اندام هوايي اكوتيپ هاي مورد مطالعه كاهش پيدا كرد، بنابراين در شرايط شوري غلظت يون سديم در ريشه بيشتر از ساقه و برگ است كه يكي از مهمترين دلايل آن مي تواند بازچرخش دروني اين يون از اندام هوايي به ريشه باشد. كمترين ميزان يون سديم در اندامهاي مورد مطالعه در برداشتهاي دوم و سوم، در برگها ديده شد. نقش حياتي برگها در فتوسنتز و بقا گياه مي تواند موجب شود تا گياه از طريق مكانيسم هاي متعدد از ورود اين يون به برگ جلوگيري كند. اين موضوع در عين حال با افزايش قابل ملاحظه غلظت اين يونها در اندام هوايي نسبت به ريشه در برداشت هاي دوم و سوم همراه بود. بنابراين با توجه به اهميت فرايندهاي فيزيولوژيك در ايجاد و هدايت مكانيسم هاي تحمل به شوري، مطالعه ساير خصوصيات فيزيولوژيك موثر در تحمل به شوري نظير فرايند انتقال كربوهيدراتها و نيتروژن از ريشه به شاخساره مي تواند در مطالعات آتي از جايگاه ويژه اي برخوردار باشد.