مقاله بررسي الگوي جغرافيايي و دموگرافيک مرگ و مير ناشي از سرطان معده در استان مازندران در سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي جغرافيايي و دموگرافيک مرگ و مير ناشي از سرطان معده در استان مازندران در سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان معده
مقاله مرگ و مير
مقاله الگوي جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني چراتي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پور الهه
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان خاني بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان معده دومين عامل مرگ در بين مرگ هاي ناشي از سرطان در جهان و يکي از مهمترين عوامل مرگ و مير در استان مازندران محسوب ميشود. بنابراين مطالعه حاضر براي تبيين الگوي جغرافيايي مرگ و مير ناشي از سرطان معده در استان مازندران و شناسايي نقاط پر خطر انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي و دوره مورد مطالعه سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بود. تعداد بيماراني که به علت ابتلا به سرطان معده در دوره فوق در استان مازندران فوت کرده اند برابر ۱۶۶۳ نفر بوده است. داده ها بر اساس متغيرهاي سن و جنس و مکان زندگي از دفتر ثبت بيماري استخراج و در قالب روشهاي آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزار WIN BUGS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در ميان افراد مورد بررسي ۱۲۱۰ نفر (۷۲٫۸ درصد) مرد و ۴۵۳ نفر (۲۷٫۲ درصد) زن بودهاند. با استفاده از آمار توصيفي ميانگين سني در مردان ۶۶ سال و در زنان ۶۹٫۹ سال بدست آمد و با انجام آناليز تک متغيره مشاهده شد که بروز اين بيماري در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري مي باشد (P<0.05).
استنتاج: اين مطالعه نشان داد که مرگ و مير ناشي از بيماري سرطان معده در سنين بالاي ۵۰ سال بيشتر اتفاق ميافتد. همچنين ميتوان گفت مرگ و مير بيماران مبتلا به اين بيماري، در مردان دو برابر بيشتر از زنان و در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است.