مقاله بررسي الگوي سازمان دهي برنامه درسي جاري سطح يک حوزه علميه و ارايه ويژگي هاي مطلوب آن با توجه به رويکرد تلفيقي مضمون محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي سازمان دهي برنامه درسي جاري سطح يک حوزه علميه و ارايه ويژگي هاي مطلوب آن با توجه به رويکرد تلفيقي مضمون محور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح يک حوزه علميه
مقاله تلفيق مضمون محور
مقاله الگوي سازمان دهي محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنديلي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي وضعيت سازمان دهي محتواي درسي سطح يک حوزه علميه و ارايه ويژگي هاي مطلوب آن بر اساس رويکرد تلفيقي مضمون محور بوده است. در اين راستا، پس از مطالعه مباني نظري و مصاحبه اوليه با تعدادي از استادان حوزوي، ويژگي هاي مربوط به سازمان دهي محتواي درسي حوزه شناسايي گرديد. بر اساس اين مجموعه مطالعات، پرسشنامه اي که حاوي گويه هاي مربوط به سازمان دهي محتوا در وضع موجود و مطلوب مي باشند، طراحي گرديد. پس از آن، تعداد ۱۱۵ نفر (حدود نيمي از جامعه مورد مطالعه) از استادان و طلاب پايه ششم سطح يک حوزه، در مورد اين ويژگي ها قضاوت نمودند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، بارزترين مشخصه هاي سازمان دهي محتواي درسي جاري عبارتند از: تنظيم محتوا با عنوآن هاي مستقل درسي، رعايت تقدم و تاخر عناوين و محتواي دروس تعيين شده در مرکز برنامه ريزي توسط اساتيد و طلاب، انبعاث نظم موجود در محتواي دروس صرفا از ساختار رشته هاي علمي مربوطه. موارد ياد شده ويژگي هاي الگوي دانش محوري مي باشند. از طرفي انتظار مي رود سازمان دهي محتوا در شرايط مطلوب داراي اين ويژگي ها باشند: مطالعات و مباحثات طلاب حول مسايل و مضامين مربوط به واقعيات زندگي تنظيم شوند، رشته هاي مختلف (ادبيات، فقه، اصول و…) در جهت حل مسايل و موضوعات واقعي، با يکديگر مرتبط و هماهنگ شوند، مضامين و موضوعات جامع و کلي، مقدم بر موارد جزيي باشند، و ارتباط محتواي دروس، به گونه اي باشد که طلاب قادر شوند تجربيات و يادگيري هاي گذشته شان را با يادگيري هاي حال و آينده مربوط سازند.