مقاله بررسي الگوي سازوکار هاي دفاعي با توجه به ميزان تفکر خلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي سازوکار هاي دفاعي با توجه به ميزان تفکر خلاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر خلاق
مقاله سازوکارهاي دفاعي
مقاله سبک دفاعي خلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگ طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: دژكام محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين پژوهش، براي فهم بيشتر ويژگي هاي شخصيتي متفاوت افراد داراي تفکر خلاق، کميت و کيفيت سازوکار هاي دفاعي و سبک دفاعي آنها بررسي شده است.
روش: ابتدا با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، ۲۵۸ نفر از دانشجويان دختر کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه تربيت مدرس، پرسشنامه تفکر خلاق عابدي را تکميل کردند. سپس از ميان اين شرکت کنندگان، دو گروه ۳۰ نفري از آزمودني هايي که بيشترين و کمترين نمرات را در اين آزمون گرفته بودند، به عنوان دو گروه مقايسه پژوهش انتخاب شدند. براي سنجش سبک و سازوکار هاي دفاعي از پرسشنامه سبک هاي دفاعي استفاده شد. در پايان، داده ها به وسيله آزمون t براي گروه هاي مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: افراد داراي تفکر خلاق و افرادي که از تفکر خلاق کمتري برخوردارند، در نرخ کلي استفاده از سازوکارهاي دفاعي تفاوتي با هم ندارند. سبک دفاعي افراد داراي تفکر خلاق، رشديافته تر از افراد داراي تفکر کمتر خلاق است؛ و افراد داراي تفکر کمتر خلاق، بيشتر از الگوي سازوکارهاي دفاعي رشد نايافته استفاده مي کنند. به طور کلي، ويژگي اصلي الگوي دفاعي گروه داراي تفکر خلاق، در مقايسه با گروه داراي تفکر کمتر خلاق، استفاده زياد آنها از سازوکار هاي دفاعي رشديافته والايش، طنز و پيشاپيش نگري و سازوکار هاي رشدنايافته دليل تراشي، تجزيه و انکار است؛ در حالي که مشخصه اصلي الگوي دفاعي گروه داراي تفکر کمترخلاق، استفاده زياد آنها از سازوکارهاي دفاعي رشدنايافته فرافکني، به عمل درآوري، دوپاره سازي، رفتار پرخاشگرانه  منفعلانه، خيال پردازي، جابه جايي و جسماني سازي است.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر بار ديگر بر اهميت تفاوت گذاشتن بين دو حوزه عمده خلاقيت تاکيد مي کند. به علاوه، همسو با يافته هاي تحقيقات پيشين، نتايج نشان مي دهند که افراد داراي تفکر خلاق به دليل استفاده از نوعي سبک دفاعي خلاق، از افراد داراي تفکر کمترخلاق متمايزند.