مقاله بررسي الگوي سيكل قاعدگي و انواع اختلالات مربوطه در دختران دبيرستاني شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي سيكل قاعدگي و انواع اختلالات مربوطه در دختران دبيرستاني شهر همدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيكل قاعدگي
مقاله نوجواني
مقاله سن منارك
مقاله اختلالات قاعدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي ارزيابي اختلالات قاعدگي نوجوانان، بايد درك درستي از محدوده سيكل هاي دختران هر جامعه اي در دست باشد. بدين منظور مطالعه حاضر با هدف تعيين سن منارك، الگوي سيكل قاعدگي و انواع اختلالات مربوطه دردختران دبيرستاني همدان انجام گرفته است. همچنين ارتباط سن منارك با اختلالات قاعدگي سنجيده شده است.
روش کار: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي – تحليلي است كه بر روي ۱۰۰۰ دختر دانش آموز دبيرستاني در ۲۰ دبيرستان واقع در مناطق مختلف شهر همدان در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS (نسخه ۱۶) و با آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل نهايي قرار گرفت و p=0.05 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: متوسط سن منارك افراد ۱۳٫۷ سال بوده است. انواع اختلالات سيكل قاعدگي به ترتيب شيوع عبارت بودند از: هيپرمنوره (دفع لخته در خون قاعدگي) ۷۳٫۹ درصد، لكه بيني بين قاعدگيها ۱۸٫۴ درصد، هيپرمنوره (خونريزي طولاني) ۱۵٫۳ درصد، آمنوره ۱۵٫۲ درصد، پلي منوره ۹٫۱ درصد، اوليگومنوره ۵٫۹ درصد و هيپومنوره ۱٫۷ درصد شيوع ديسمنوره ۷۸ درصد كه ۵۴٫۳ درصد از آنان اوليه و ۲۵٫۲ درصد نوع ثانويه بوده است. بين سن منارك و طول مدت سيكل (و نظم آن)، لكه بيني بين قاعدگيها، دفع لخته در خون قاعدگي و ديسمنوره با p<0.05 ارتباط معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: منومتروراژي شايع ترين اختلال قاعدگي در دختران دانش آموز مورد مطالعه ما بوده است. لذا بررسي علل هورمونال و ژنيكولوژيك اين اختلالات جهت پيشگيري از عوارض خونريزيهاي سنگين در دختران نوجوان توصيه مي شود.