مقاله بررسي الگوي صبحانه دريافتي و وضعيت حافظه كوتاه مدت دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهر شيراز،۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي صبحانه دريافتي و وضعيت حافظه كوتاه مدت دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهر شيراز،۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسامد صبحانه
مقاله تست وکسلر
مقاله حافظه کوتاه مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قائم هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يادگيري، حافظه و پيشرفت تحصيلي کودکان در مدرسه تحت تاثير عوامل مختلف تغذيه اي و از جمله صبحانه قرار دارند. مواد مغذي اعم از ويتامين هاي نياسين (B3)، فوليک اسيد (B9)، کوبالامين (B12)، آهن، يد و غيره بر حافظه کوتاه مدت موثرند. از آنجا که صبحانه از عادات مطلوبي است که بر حافظه کودکان موثراست. لذا اين مطالعه با هدف بررسي الگوي صبحانه دريافتي و وضعيت حافظه كوتاه مدت دختران دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر شيراز صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۱۵۰ نفر از دختران دانش آموز مدارس راهنمايي شيراز به روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافيک اجتماعي – اقتصادي با پرسشنامه و الگوي صبحانه با پرسشنامه بسامد و يادآمد صبحانه ۳ روزه جمع آوري و از هر فرد يک تست حافظه وکسلر به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون و ANOVA تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بين شغل و تحصيلات والدين، وضعيت تحصيلي، سن و حافظه رابطه معني داري وجود نداشت. طي بررسي تغذيه اي بين مصرف پيريدوکسين (ويتامينB6 )، B12، يد، كالري، پروتيين، چربي يا كلسترول و نمره حافظه رابطه معني داري وجود نداشت (P>0.05)، اما بين مصرف ويتامين B3، کربوهيدرات و آهن در صبحانه و نمره حافظه رابطه معني دار و همبستگي از نوع مستقيم وجود داشت (P<0.05). بين مصرف ويتامين B12 و ميانگين نمرات دانش آموزان در سال نيز رابطه معني دار و مستقيمي وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: صبحانه مناسب با چربي و گوشت كمتر، كربو هيدرات و آهن و ويتامين B3 بيشتر مي تواند نقش مهمي در بهبود حافظه كوتاه مدت داشته باشد.