مقاله بررسي الگوي ليپيدي سرم و شيوع اختلالات آن در بالغين شهر گناباد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي ليپيدي سرم و شيوع اختلالات آن در بالغين شهر گناباد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپيد پروفايل
مقاله ديس ليپيدمي
مقاله کلسترول
مقاله گناباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرشار نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كيان مهر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان دلويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي اول ريابي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري هاي عروق كرونر يكي از علل عمده مرگ و مير در دنيا بوده و ديس ليپيدمي يكي از مهمترين عوامل مستعدكننده افراد نسبت به اين بيماري ها مي باشد. نظر به اهميت كنترل ديس ليپيدمي در جلوگيري از بروز اين بيماري ها، مطالعه حاضر به منظور تعيين شيوع اين اختلالات در شهر گناباد صورت پذيرفت.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي به روش خوشه اي تصادفي ۶۰۶ نفر (۴۰۱ زن و ۲۰۵ مرد) با ميانگين سني ۳۹٫۴۱±۱۲٫۵۶ انتخاب و مقادير ليپيدهاي سرم شامل تري گليسريد، كلسترول تام،LDL-C  و HDL-C در حالت ناشتا اندازه گيري گرديد. داده ها توسط آزمونهاي آماري مجذوركاي، تست تي و آناليز واريانس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در بين موارد ديس ليپيدمي، شايع ترين اختلال مقادير بالاي (≥۱۳۰ mg/dl) LDL-C كلسترول تام (≥۲۰۰ mg/dl) بود كه به ترتيب در ۶/۴۹ و ۶/۴۵ درصد افراد و كمترين شيوع مربوط به مقادير پايين HDL-C بود كه به ترتيب در ۵/۱۷ و ۶/۱۱ درصد مردان و زنان مشاهده گرديد. شيوع هيپرتري گليسريدمي و هيپركلسترولمي در مردان و مقادير بالاي LDL-C در زنان بيشتر از جنس مخالف بود. مقادير HDL-C در مردان به طور معني داري كمتر از زنان بود. ارتباط معني دار بين سن و ميانگين چربي هاي خون مشاهده شد. ميانگين تري گليسريد، كلستروم تام وLDL-C  به تدريج تا سنين ۵۹-۵۰ سال افزايش و سپس كاهش نشان داد. شيوع اختلالات چربيها بجز HDL-C در افراد بالاي ۴۰ سال به طور معني داري بيشتر از افراد جوانتر بود.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع نسبتا بالاي موارد ديس ليپيدمي در جمعيت مورد مطالعه، ارايه آموزش هاي لازم در جهت اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي و افزايش فعاليت هاي بدني جهت جلوگيري از ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي ضروري است.