مقاله بررسي الگوي مصرف نزد زنان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي مصرف نزد زنان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مصرف مدرن
مقاله مصرف تظاهري
مقاله هدايت گر بيروني
مقاله تشخص پذيري
مقاله کنش متقابل
مقاله پايگاه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با عنوان بررسي الگوي مصرف نزد زنان شهر تهران از ديدگاه شهروندان (زنان) تدوين شده است.
طرح مساله: مساله اصلي در اين مقاله توجه بيش از حد قشري از زنان است که معمولا الگوي مصرف متنوعي را براي مدرن جلوه دادن خود بر مي گزينند و معمولا اين کار ريشه در بسياري از مشکلات خانوادگي، اختلالات روحي، استرس، و اضطراب دارد.
هدف: در اين حوزه با طرز فکر و نگرش افراد مصرف کننده اي سروکار داريم که هر يک از آنها بر روي طيف وسيعي از افراد جامعه تاثير دارند و اگر بتوان در اين حوزه به فرهنگ سازي دست زد و طرز نگرش افراد را به سوي الگوي مصرف واقعي سوق داد و بسترهاي مناسب را فراهم کرد، مي توان گفت به احتمال زياد در حوزه هاي کلان جامعه نيز تغييراتي ايجاد خواهد شد.
روش: روش تحقيق توصيفي – تبييني است و با توجه به نوع داده ها، آزمون آماري متناسب براي تحليل داده ها به کار گرفته شده است. جامعه آماري شامل کليه زنان بالاي ۲۰ سال است که در زمان اجراي اين تحقيق از مرکز خريد قائم واقع در ميدان تجريش خريد کرده اند. با توجه به حجم زياد افراد مراجعه کننده که روزانه ۲۰۰۰ نفر است، با استفاده از فرمول کوکران ۳۲۲ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
يافته ها: نتايج تحقيق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين متغيرهاي هدايت گر بيروني (تاثير وسايل ارتباط جمعي، دوستان و همسالان بر الگوي مصرف مدرن)، مصرف تظاهري (خريد وسايل و محصولات گران قيمت و به نمايش گذاشتن آن با تصور کسب اعتبار و قدرت پولي)، کنش متقابل (تاثيرپذيري از الگوي مصرفي ديگران)، تشخص پذيري (نشان دادن برتري خود به ديگران)، با الگوي مصرف مدرن زنان رابطه معني دار وجود دارد. به عبارتي، هر قدر متغيرهاي فوق افزايش يابد، الگوي مصرف به سوي مدرن افزايش مي يابد. در اين ميان تنها رابطه بين پايگاه اقتصادي افراد (ميزان حقوق دريافتي فرد، شوهر، پدر يا فرد تحت تکفل) براي هر کار تخصصي در طول يک ماه با الگوي مصرف مدرن زنان معنا دار نيست.