مقاله بررسي الگوي مناسب سازماندهي مكاني جنگل در زاگرس شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۱۷ تا ۴۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي مناسب سازماندهي مكاني جنگل در زاگرس شمالي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازماندهي مكاني جنگل
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله تصميم گيري گروهي
مقاله سامانه عرفي
مقاله طرح جنگلداري
مقاله زاگرس شمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: درويش صفت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي الگوي مناسب سازماندهي مكاني جنگل در زاگرس شمالي انجام گرفته است. به منظور دستيابي به هدف، رويكرد تصميم گيري گروهي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) كه يكي از روش هاي تصميم گيري چندمعياره است، بهره گيري شد. با تعيين گروه تصميم ساز شامل كارشناساني از بخش اجرا، پژوهش و دانشگاه و نظر خواهي از آنان مهم ترين معيار هاي موثر در تعيين يكان مديريتي در زاگرس شمالي شناسايي شدند. سپس به منظور تعيين ضريب اهميت هر يك از معيارها در دستيابي به هدف و نهايتا گزينش بهترين گزينه، بار ديگر از كارشناسان نظرخواهي شد. با بهره گيري از نرم افزار Expert Choice كه براي اين چنين پژوهش هايي طراحي شده است و لحاظ كردن ميانگين هندسي ديدگاه هاي كارشناسان، پرسش نامه ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بيانگر تاثير ۸ معيار اصلي در تعيين يكان مديريتي در زاگرس شمالي است. اين معيار ها به ترتيب ضريب اهميت عبارت اند از: ۱- پذيرش اجتماعي، ۲- همگني هدف ها در يكان مديريت، ۳- هر يكان بايد تنها يك مدير داشته باشد، ۴- امكان اعمال يك روش جنگلداري در يكان مديريت، ۵- همخواني يكان مديريت با تيپ هاي جنگلي، ۶- توجيه اقتصادي، ۷- فيزيوگرافي ۸- سطح. نتايج اين پژوهش بيان مي كند كه بهترين گزينه از بين ۳ گزينه موجود از ديدگاه كارشناسان، لحاظ كردن سامانه عرفي خانوار به عنوان يكان مديريتي در زاگرس شمالي است. سامانه عرفي روستا و حوزه آبخيز در درجه هاي بعدي اهميت قرار دارند.