مقاله بررسي الگوي ويژگي هاي شخصيتي و آسيب شناسي رواني بيماران صرع پارشيل پيچيده و گرندمال و مقايسه آن با گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۸۴ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي ويژگي هاي شخصيتي و آسيب شناسي رواني بيماران صرع پارشيل پيچيده و گرندمال و مقايسه آن با گروه کنترل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع پارشيل پيچيده
مقاله صرع گرندمال
مقاله MMPI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي زارچ نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: بركتين مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماران مبتلا به صرع نيمرخ رواني خاصي داشته و بافت روانشناختي و هيجاني ويژه اي را تجربه مي کنند. برخي بررسي ها وقوع همزمان اختلالات صرع و آسيب هاي رواني را گزارش کرده اند. هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه نيمرخ رواني بيماران صرع پارشيل پيچيده و گرندمال و مقايسه آن با گروه کنترل مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر توصيفي تحليلي است که در سال ۱۳۸۷ در کلينيک هاي نورولوژي شهر اصفهان بر روي ۴۰ بيمار مبتلا به صرع گرندمال و پارشيل پيچيده و گروه کنترل که از همراهان بيماران بودند، انجام شد. پرسشنامه MMPI جهت بررسي نيمرخ رواني اين افراد استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS-15 و آزمونهاي آماري خي دو و آنوا تحليل گرديد.
نتايج: يافته هاي اين بررسي نشان داد با وجود اينکه نمرات بيماران در مقياسهاي باليني MMPI افزايش بيشتري نسبت به گروه کنترل دارد، اما اين آسيب شناسي رواني در سطح نابهنجاري نيست. بيماران مصروع در مقياسهاي خودبيمارانگاري (Hs)، افسردگي (D) و هيستري  (Hy)نسبت به گروه کنترل افزايش نمره بيشتري داشتند ولي اين تفاوت تنها در گروه با صرع پارشيل پيچيده معني دار بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش بيماران مصروع نسبت به جمعيت عمومي با احتمال بيشتري دچار اختلالات روانشناختي مي شوند. اين نتايج ضرورت در نظر گرفتن مداخلات روانشناختي را در کنار درمان هاي دارويي مورد تاکيد قرار مي دهد.