مقاله بررسي الگوي پراكنش مكاني گونه بنه (مطالعه موردي: جنگل هاي باينگان استان كرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي پراكنش مكاني گونه بنه (مطالعه موردي: جنگل هاي باينگان استان كرمانشاه)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي پراكنش مكاني
مقاله روش هاي فاصله اي
مقاله بنه
مقاله باينگان
مقاله جنگل هاي زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري امير
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانيان نقي
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني فرد سيديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رضاحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي الگوي پراكنش مكاني جوامع گياهي، براي درك بسياري از مسايل در اكولوژي و مديريت جنگل ضروري است. با توجه به اهميت اقتصادي- اجتماعي گونه بنه، اين الگو به عنوان معياري براي كنترل تغييرات و پايش جنگل، بررسي شد. منطقه اي ۵۰ هكتاري از جنگل هاي باينگان در استان كرمانشاه با حداقل دست خوردگي و تخريب انتخاب شد و آماربرداري در قالب يك شبكه آماربرداري منظم با شروع نقطه تصادفي و با ابعاد  100×۱۰۰متر صورت گرفت. در اين بررسي از روش هاي قطعه نمونه با مساحت ثابت و روش هاي فاصله اي مربع تي و تركيبي استفاده شد. ۵۰ قطعه نمونه و ۵۰ نقطه نمونه برداري مربوط به روش هاي فاصله اي برداشت شد و اطلاعات لازم از جمله تعداد در قطعات نمونه و فواصل مورد نظر در روش هاي فاصله اي، اندازه گيري شد. براي تحليل الگوي پراكنش مكاني با استفاده از قطعه نمونه، از شاخص هاي پراكنش گرين، موري سيتا، استانداردشده موري سيتا و براي بررسي الگوي پراكنش مكاني در روش هاي فاصله اي از شاخص هاي ابرهارت، هينز، هاپكينز و C استفاده شد. همه شاخص هاي مربوط به قطعه نمونه، الگوي كپه اي را براي بنه نشان دادند. از ميان شاخص هاي فاصله اي ابرهارت و هينز الگوي كپه اي، شاخص C الگوي يكنواخت و شاخص هاپكينز الگوي تصادفي را براي بنه ارايه کردند. در مجموع نتايج به دست آمده از شاخص هاي پراكنش مختلف، الگوي پراكنش مكاني بنه به شكل كپه اي تعيين شد.