مقاله بررسي الگوي پوشش سنگ چين در محل احداث گروه پايه هاي استوانه اي در پل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي پوشش سنگ چين در محل احداث گروه پايه هاي استوانه اي در پل ها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شستگي
مقاله سنگ چين
مقاله گروه پايه
مقاله گرداب برخاستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيخائي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدفرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرار دادن سنگ چين در اطراف پايه هاي پل ها مانع از ايجاد آب شستگي موضعي اطراف آنها مي گردد. ارايه الگوي مناسب پوشش سنگ چين يك اصل ضروري براي اقتصادي بودن اين روش است. در مطالعه حاضر محدوده پوشش سنگ چين در گروه پايه ها بررسي و با نتايج بدست آمده براي تك پايه مقايسه شده است. گروه پايه هاي دوتايي و سه تايي در يك خـط موازي با جهت جريـان با قطر ۰٫۰۲ متـر در فاصله هاي دو و چهار برابر قطر پايـه قرار گرفتند. چهار اندازه سنگ چين با قطرهاي ۲٫۸۶، ۳٫۶۷، ۴٫۳۸ و ۵٫۱۸ ميلي متر براي پوشش دور پايه ها استفاده شد. نتايج نشان داد كه در گروه پايه ها، پديده حفاظت كننده و تقويت كننده در پايه جلويي و عقبي به ترتيب باعث ۳۱ درصد كاهش و ۶۰ درصد افزايش طول محدوده سنگ چين شد. افزايش فاصله بين پايه ها اگرچه موجب كاهش تاثير پديده تقويت كننده و حفاظت كننده شد ولي اثري بر تغيير الگوي پوشش سنگ چين نداشت. پديده حفاظت كننده در گروه پايه هاي دوتايي و سه تايي، گودال آب شستگي در پايه عقبي را به ترتيب به ميزان ۴۶ درصد و ۵۴ درصد نسبت به تك پايه كاهش داده است. مقدار كاهش ابعاد گودال آب شستگي در پايه عقبي گروه پايه سه تايي نسبت به گروه پايه دوتايي ۶۷ درصد بوده كه به دليل عامل حفاظ پايه هاي اول و دوم بر آن است. مناسب ترين شكل براي اين كه از آب شستگي بستر در انتهاي محدوده سنگ چين در پشت پايه جلوگيري كند، نيم بيضي است. طول سنگ چين در پشت گروه پايه هاي دوتايي و سه تايي به ترتيب نسبت به تك پايه به ميزان ۳۱ و ۳۷٫۵ درصد كاهش يافته است.