مقاله بررسي الگوي کاشت بر خصوصيات کمي و کيفي بذر هيبريد هايولا ۴۰۱ کلزا در منطقه دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي کاشت بر خصوصيات کمي و کيفي بذر هيبريد هايولا ۴۰۱ کلزا در منطقه دزفول
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله الگوي کاشت
مقاله عملکرد کمي و کيفي
مقاله بنيه بذر
مقاله درصد جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: شيدايي سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه و بررسي الگوي کاشت بر عملکرد کمي و کيفي بذر هيبريد کلزا هايولا ۴۰۱، آزمايشي در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ در مزارع توليذ بذر کلزا مربوط به کشت و صنعت شهيد بهشتي دزفول در قالب طرح کاملا تصادفي در ده تکرار انجام گرفت. تيمارهاي آزمايشي شامل دو الگوي کاشت دو و سه رديف کاشت بر روي پشته هاي ۷۵ سانتي متري بود. بدين منظور از مزارع توليد بذر کلزا ي هيبريد هايولا ۴۰۱ مربوط به کشت و صنعت شهيد بهشتي که با دو الگوي کاشت دو و سه رديف کاشت بر روي پشته هاي ۷۵ سانتي متري در ۱۵ آبان سال ۱۳۸۷ در شرايط مشابه از لحاظ خاک و محيط کشت شده بودند تعداد ده نمونه يک متر مربعي از خطوط مادري برداشت شد و صفات عملکرد بذر، عملکرد بيولويکي، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و وزن هزاردانه اندازه گيري شد. به منظور بررسي الگوي کاشت بر خصوصيات کيفي بذور کلزا، بذور برداشت شده در آزمايشگاه مرکزي تجزيه بذر موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال کرج تحت آزمون جوانه زني استاندارد قرار گرفتند و شاخص هايي نظير درصد جوانه زني (قوه ناميه)، متوسط جوانه زني روزانه، سرعت جوانه زني روزانه، وزن تر و خشک گياهچه و شاخص قدرت گياهچه (وزن خشک گياهچه × قوه ناميه) محاسبه گرديدند. نتايج حاصله نشان داد که تمامي صفات مورد بررسي تحت تاثير الگوي کاشت قرار گرفتند، بطوريکه بيشترين درصد جوانه زني، متوسط جوانه زني روزانه، وزن هزار دانه در بذور حاصل از الگوي سه رديفه بدست آمد همچنين ميزان عملکرد بيولوژيک، عملکرد اقتصادي و شاخص برداشت در اين الگوي کاشت بيشتر بود.