مقاله بررسي امكان افزايش توليد علوفه سورگوم در شرايط شور با استفاده از كربنات كلسيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان افزايش توليد علوفه سورگوم در شرايط شور با استفاده از كربنات كلسيم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري آب و خاك
مقاله كربنات كلسيم
مقاله ارقام سورگوم علوفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اهميت و گستردگي شوري آب و خاك و افزايش قابل ملاحظه اين گونه اراضي، همچنين نياز روزافزون كشور به علوفه و پتانسيل توليد بالاي سورگوم علوفه اي، پژوهشي جهت ارزيابي تاثير سطوح مختلف كربنات كلسيم بر توليد علوفه ارقام سورگوم در شرايط آبياري با آب شور در گلخانه، تحت شرايط گلداني و سيستم هيدروپونيك انجام شد. آزمايش با استفاده از طرح فاكتوريل در پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل ۲ رقم سورگوم علوفه اي به نام هاي KFS3 و Jumbo و پنج سطح شوري آب آبياري شامل صفر (شاهد)، ۵۰ ، ۱۰۰ ،۱۵۰و۲۰۰ ميلي مولار NaCl و ۴ سطح كربنات كلسيم شامل صفر ( شاهد)، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار بود. با افزايش ميزان شوري، صفات اندازه گيري شده شامل ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشك برگ، ساقه، ريشه و اندام هوايي، بيوماس، نسبت وزن خشك اندام هوايي به ريشه، نسبت وزن برگ و نسبت وزن برگ به ساقه كاهش نشان داده ولي با افزايش ميزان كربنات كلسيم در هر سطح شوري، ميزان ارتفاع بوته، سطح برگ، نسبت وزن اندام هوايي به ريشه، نسبت وزن برگ به وزن ساقه در هر دو رقم افزايش معني داري نشان داد. همچنين ارقام مورد مطالعه با استفاده از كربنات كلسيم توانستند وزن خشك اندام هاي هوايي و بيوماس بيشتري توليد نمايند. ميزان افزايش تمام صفات به غير از ارتفاع بوته و سطح برگ در رقم KFS3 بيشتر از رقم Jumbo بود. رقم KFS3 نسبت به رقم Jumbo از توان بهره برداري بيشتري از كلسيم در شرايط بدون شوري برخوردار بود. ميزان افزايش عملكرد علوفه در شرايط شور با مصرف كربنات كلسيم نسبت به شرايط بدون مصرف كربنات كلسيم حداقل ۸/۷۱% در رقم KFS3 و حداكثر ۱/۱۱۲% در رقم Jumbo بود، بدين ترتيب مصرف كربنات كلسيم مي تواند در بالا بردن توليد علوفه در شرايط شور مؤثر واقع شود.