مقاله بررسي امكان برآورد حجم سرپاي جنگل با استفاده از داده هاي سنجنده LISS-IV ماهوارهIRS-P6 (مطالعه موردي: ليره سر تنکابن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان برآورد حجم سرپاي جنگل با استفاده از داده هاي سنجنده LISS-IV ماهوارهIRS-P6 (مطالعه موردي: ليره سر تنکابن)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل رگرسيون
مقاله داده هاي طيفي
مقاله موجودي جنگل
مقاله ليره سر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آشتياني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: پيرباوقار مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد حجم سرپاي جنگل اهميت زيادي از نظر كاربردهاي آن براي آگاهي از وضعيت جنگل و نحوه عملكرد آن، برآورد ميزان توليد، پيش بيني و مدل سازي فشارهاي وارده به جنگل، مسايل اقتصادي و زيست محيطي و برنامه ريزي در جنگل دارد. هدف از تحقيق حاضر، ارزيابي برآورد حجم سرپاي جنگل با استفاده از داد ه هاي طيفي سنجندهLISS-IV  ماهوارهIRS-P6  در بخشي از جنگلهاي حوضه آبخيز ۳۵ (ليره سر) با مساحت ۱۲۴۰ هكتار در استان مازندران بود. به اين منظور تعداد ۸۷ قطعه نمونه زميني دايره اي به ابعاد ۱/۰ هكتار به روش منظم- تصادفي (سيستماتيك) برداشت و حجم سرپا در هر قطعه نمونه محاسبه گرديد. داده هاي رقومي متناظر با قطعات نمونه زميني از باندهاي طيفي استخراج و به عنوان متغيرهاي مستقل و حجم سرپا به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدند. با استفاده از رگرسيون گام به گام بهترين مدل هاي رگرسيوني توليد و با در نظر گرفتن معيارهاي مجذور ميانگين مربعات خطا، همبستگي، مقدار F و اريبي مدل مناسب (LogV=8.64 – 0.19Mb3 – ۰٫۰۴۴Mb3) انتخاب شد. در مدل يادشده جذر ميانگين مربعات خطا ۵/۳۲ درصد، ضريب همبستگي ۸۳/۰ و مقدار اريبي ۶/۱۲ درصد بود كه آزمون t معني دار بودن اين مقدار اريبي را رد کرد. نتايج نشان داد که داده هاي طيفي اين ماهواره براي برآورد حجم سرپاي جنگل داراي قابليت متوسطي هستند.