مقاله بررسي امكان بهبود كنترل بيولوژيك بيماري كپك خاكستري سيب با استفاده از مخلوط مخمرهاي آنتاگونيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۶۱ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان بهبود كنترل بيولوژيك بيماري كپك خاكستري سيب با استفاده از مخلوط مخمرهاي آنتاگونيست
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Botrytis cinerea
مقاله مخلوط مخمرها و كپك خاكستري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگويي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صاحباني نوازاله
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو جدايه مخمر A5 و A4 از گونه Candida membranifuciens و جدايه A6 از گونهPichia guilliermondii  براي كنترل بيماري كپك خاكستري سيب با عامل Pers.: Fr. Botrytis cinerea به صورت انفرادي و مخلوط مورد ارزيابي قرار گرفتند. آزمايش سازگاري مواد بيوكنترل نشان داد كه جدايه هاي مخمر A4،A5  وA6  با يكديگر سازگار مي باشند. نتايج آزمايش ميزان جوانه اسپور بيمارگر در محيط مايع و نيزكشت متقابل با بيمارگر نشان داد جدايه هاي مخمر و مخلوط آنها به خوبي از رشد بيمارگر جلوگيري مي كنند، ميزان بازدارندگي از رشد بيمارگر و درصد جوانه زني اسپور بيمارگر به ترتيب بين ۱۴٫۳۹ تا ۳۷٫۷۳ درصد و ۱۱٫۶۶ تا ۴۶ درصد متغيير بود. در شرايط انبار قطر لكه هاي ايجاد شده در اثز بيماري هنگامي كه غلظت ۱۰۸ سلول در ميلي ليتر از مخمرهاي فوق به تنهايي يا مخلوط آنها استفاده شود با مقايسه با شاهد يعني قارج عامل بيماري به تنهايي كاهش معني داري نشان داد (P≤%۰٫۵) ولي مخلوط A6+A5 در هر دو دماي ۲۰ و ۴ درجه سانتي گراد با نشان دادن اثر سينرژيسم، بيشترين كنترل كنندگي را نسبت به ديگر مخمرها و مخلوط آنها داشت.