مقاله بررسي امكان توليد بذر گونه هاي بلوط جنگل هاي زاگرس و ويژگي هاي کيفي آنها در قطعه زاگرس باغ گياه شناسي ملي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان توليد بذر گونه هاي بلوط جنگل هاي زاگرس و ويژگي هاي کيفي آنها در قطعه زاگرس باغ گياه شناسي ملي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ گياه شناسي ملي ايران
مقاله بذر
مقاله بلوط
مقاله قطعه زاگرس
مقاله قوه ناميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: جم زاد زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در سال ۱۳۸۵ در قطعه زاگرس باغ گياه شناسي ملي ايران بر روي سه گونه برو، مازو و وي ول صورت پذيرفت و هدف آن ارزيابي و مقايسه ويژگي هاي کمي و کيفي بذر سه گونه ياد شده در شرايط حفاظت شده داخل باغ گياه شناسي با جنگل هاي طبيعي زاگرس بود. براي اين منظور از هر گونه ۳۰ اصله درخت گزينش، شماره گذاري و سطح تاج آنها محاسبه شد. سپس کليه بذرهاي يک قطاع ۴۵ درجه از روي تاج و زير تاج هر درخت جمع آوري و شمارش شدند. پس از محاسبه وزن تر و وزن خشک بذرها، شمار و وزن بذرها در هر يک متر مربع سطح تاج محاسبه شد. ويژگي هاي کيفي بذر شامل درصد رطوبت اوليه، وزن هزاردانه، درصد بذور آفت زده و قوه ناميه با شاخص هاي درصد جوانه زني و ارزش جوانه زني نيز محاسبه و نتايج با داده هاي همانند در جنگل هاي طبيعي زاگرس مقايسه شدند. بر پايه نتايج بدست آمده ميانگين شمار بذرها به ازاي يک مترمربع سطح تاج در سه گونه برو، مازو و وي ول به ترتيب معادل ۴۶٫۵، ۵۲٫۴ و ۳۱ عدد بود. بين گونه هاي برو و مازو و گونه هاي برو و وي ول از نظر شمار بذرها اختلاف معني داري در سطح ۹۵ درصد وجود نداشت ولي گونه مازو و وي ول داراي اختلاف معني داري بودند. از نظر وزن هزاردانه، درصد رطوبت اوليه بذر و درصد جوانه زني بين هر سه گونه در سطح ۹۹ درصد اختلاف معني داري وجود داشت. مقايسه ميانگين ها بروش دانکن نشان داد که از نظر ارزش جوانه زني بذر وي ول و مازو در يک گروه و برو در گروه ديگر قرار مي گيرند. وزن هزار دانه برو، مازو و وي ول به ترتيب معادل ۱۲٫۲۲، ۱۰٫۲۲ و ۲۶٫۵۱ کيلوگرم، درصد رطوبت اوليه آنها به ترتيب ۳۲، ۳۶ و ۲۹ و قوه ناميه آنها به ترتيب ۶۴، ۵۹ و ۴۹ درصد بدست آمد.